Пожалуйста, включите поддержку работы со скриптами.

СЛАНЦЕВИЙ  ГАЗ:  ФАКТИ,  ОЦІНКИ,  ПРОГНОЗИ

бібліографічний список літератури

1. Родовища і видобування

Книги

Альтернативы природному газу в Украине в условиях энерго- и ресурсодефицита: промышленные технологии : [науч. изд.] / Янковский Н. А., Макогон Ю. В., Рябчин А. М., Губатенко Н. И. – [Донецк] : [ДонНУ], 2011. – 247 с. – Бібліогр.: c. 233-246.

Освітлені стан та перспективи розвитку світової енергетики; розглянуті еволюція ціноутворення на газ й українські реалії газових контрактів. Узагальнені проблеми та перспективи отримання й використання синтез-газа. Наведені методи газифікації твердих палив та інженерні розробки за минуле століття. Обґрунтовано використання скрапленого природного газу, сланцевого газу й газу-метану як альтернатива імпорту природного газу. Визначена роль високих технологій у підвищенні енергоефективності та зниження шкідливих викидів.

Горное дело. 12: Проблемы подземной и открытой разработки горючих сланцев и нерудных материалов [Текст] : сб. ст. / Таллин. политехнический институт, 0136-3549... – Таллин : ТПИ, 1984. – 87 с. – (Тр. Таллин. политехн. ин-та).

Горючие сланцы европейского Севера СССР / [Л. Ф. Васильева, В. А. Дедеев, Л. А. Дурягина и др.] ; отв. ред. В. А. Дедеев [и др.] ; АН СССР, Урал. отд-ние, Ин-т геологии. – Сыктывкар : Коми науч. центр УрО АН СССР, 1989. – 151 с. : ил.

Гошовский С. В. К вопросу о технологии добычи сланцевого газа // Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения : сб. науч. тр. / Нац. акад. наук Украины, Ин-т сверхтверд. материалов им. В. Н. Бакуля ; [отв. ред. : Н. В. Новиков]. – К. : ИСМ НАНУ, 2012. – Вып. 15. – С. 26-31.

Григоренко К. С. Технология добычи сланцевого газа / К. С. Григоренко, Г. Г. Пятышкин // Металлургия XXI столетия глазами молодых : всеукр. науч.-практ. конф. студентов : сб. докл. / ГВУЗ "ДонНТУ", Физ.-металлург. ф-т ; редкол.: С. М. Сафьянц (пред.) [и др.]. – Донецк : ДонНТУ, 2012. – С. 138.

Довідник з гірничого обладнання дільниць вугільних і сланцевих шахт : [навч. посіб. для студ. галузі знань 0503 "Розробка родовищ корис. копалин"] / М. М. Табаченко, Р. О. Дичковський, В. С. Фальштинський [та ін.]. – Дніпропетровськ : НГУ, 2012. – 429 с.

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. 21 : Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів. / Мін-во праці та соц. політики України. – Краматорськ : Вид-во Центру продуктивності, 2000. – 146 с.

Жильцов С. С. Сланцевый газ: факты, оценки, прогнозы / С. С. Жильцов, В. Е. Григорьянц, А. В. Ишин. – Симферополь : [б. и.], 2012. – 136 с.

Инструкция по изучению и оценке попутных твердых полезных ископаемых и компонентов при разведке месторождений угля и горючих сланцев : утв. М-вом геологии СССР и Гос. комис. по запасам полез. ископаемых при Совете Министров СССР в июне 1986 г. – М. : Наука, 1987. – 135 с.

Кауфман Л. Л. Добыча сланцевого газа : обзор зарубеж. опыта : [монография] / Л. Л. Кауфман, Н. И. Кулдыркаев, Б. А. Лысиков ; под. общ. ред. Л. Л. Кауфмана. – Донецк : Донбасс, 2011. – 262 с. : рис. – Бібліогр.: с. 253-262.

Описані технологічні рішення видобутку газу із нетрадиційних джерел – щільних піщаників, вугільних пластів та сланців. Увага приділена природному газу сланцевих басейнів. Викладені основні поняття про походження та видобуток природного газу, технологічних рішень буріння газових свердловин. Встановлено, що видобуток нетрадиційних видів газу взаємопов’язаний з екологічними ризиками. Надані результати видобутку сланцевого газу в США та інших зарубіжних країнах. Освітлені перспективи освоєння сланцевих джерел газу Польщі та України.

Кустовська А. Д. Альтернативні палива : навч.-метод. посіб. / А. Д. Кустовська, С. В. Іванов, О. І. Косенко ; Нац. авіац. ун-т. – К., 2007. – 268 с. – Бібліогр.: c. 263.

Розглянуто нетрадиційні поновлювальні джерела енергії. Охарактеризовано сонячну, ядерну, геотермальну енергії, а також енергії вітру, води та біомаси. Надано інформацію про головні експлуатаційні характеристики альтернативних палив і сировини для їх виробництва, особливості розрахунку витрат кисню, повітря, об'єму продуктів згорання, методи одержання синтетичних палив з вугілля, рідкої та газоподібної викопної сировини, природних бітумів, горючих сланців, природного газу, рослинної сировини. Висвітлено термохімічні методи перетворення біомаси, процеси її зрідження та виробництва синтез-газу, а також особливості одержання, зберігання, транспортування та використання водню.

Металлогения и геохимия угленосных и сланцесодержащих толщ СССР. Геохимия элементов / В. Р. Клер, Г. А. Волкова, Е. М. Гурвич [и др.] ; отв. ред. Н. А. Созинов ; АН СССР, Ин-т литосферы. – М. : Наука, 1987. – 237 с. : ил.

Металлогения и геохимия угленосных и сланцесодержащих толщ СССР. Закономерности концентрации элементов и методы их изучения / В. Р. Клер, В. Ф. Ненахова, Ф. Я. Сапрыкин [и др.] ; отв. ред. Н. А. Созинов ; АН СССР, Ин-т литосферы. – М. : Наука, 1988. – 255 с. : ил.

Месторождения горючих сланцев мира / М. В. Голицын, Л. М. Прокофьева, Б. Н. Андросов [и др.] ; отв. ред. В. Ф. Череповский ; ВНИИ экономики минер. сырья и геол.-развед. работ. – М. : Наука, 1988. – 262 с. : ил.

Обзор главнейших месторождений углей и горючих сланцев СССР / сост. М. С. Волков, А. А. Гогунцов, И. И. Горский [и др.] ; ред. ком. М. М. Пригоровский [и др.] ; Угол. геол.-развед. ин-т. – Л. : Изд. геолог. комитета, 1930. – 285 с.

Отс А. А. Процессы в парогенераторах при сжигании сланцев и канско-ачинских углей. – М. : Энергия, 1977. – 312 с. : ил.

Пилипец В. И. Добыча полезных ископаемых через скважины : учебник. – Донецк: Донбасс, 2011. – 596 с. : рис., табл. – Библиогр.: 43 назв.

Надана інформація про утворення й умови залягання корисних копалин. Описані способи видобутку через бурові свердловини  нафти, природного газу, газу із сланців, вугілля та ін. Освітлені перспективи видобутку нетрадиційних видів газу. Показані переваги й недоліки різних способів видобутку корисних копалин через бурові свердловини. Розглянуті способи видобутку газу із вугільних пластів, особливості буріння гвинтовими двигунами.

Роокс И. Х. Технология переработки горючих сланцев. – Л. : Химия, 1987. – 94 с.

Рундыгин Ю. А. Низкотемпературное сжигание сланцев. – Л. : Энергоатомиздат, 1987. – 103 с. : ил.

Юдович Я. Э. Геохимия черных сланцев / Я. Э. Юдович, М. П. Кетрис ; отв. ред. А. И. Перельман ; Ин-т геологии АН СССР, Коми науч. центр. – Л. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1988. – 270 с. : ил.

Статті

Баранов В. Проблема пошуку біолітового (сланцевого) газу осадочних відкладів // Геолог України. – 2011. – № 2. – С. 95-98.

Добыча метана и подземная газификация угольных и сланцевых запасов / Н. М. Табаченко, В. С. Фальштынский, Р. Е. Дычковский, О. Д. Кожушок // Уголь Украины. – 2012. – № 5. – С. 31-35.

Представлено геотехнологічну схему газифікації вугільних та сланцевих пластів, розроблену в Національному гірничому університеті (м. Дніпропетровськ). Наведено узагальнену характеристику сланцевого газу та спосіб його видобутку.

Каменев М. Засланцы: пожертвования в пользу госбюджета позволили компаниям Shell и Chevron получить право разрабатывать крупнейшие месторождения сланцевого газа в Украине // Бизнес. – 2012. – 21 мая (№ 21). – С. 32-34.

Ильенко Б. Сланцевый газ приходит в Украину? // Діловий вісник. – 2012. – № 5. – С. 22-23.

Досліджено необхідність розвитку енергоефективних технологій та альтернативних джерел енергії в Україні.

Ільєнко Б. Сланцеві перспективи України: революція відміняється / Борис Ільєнко, Геннадій Рябцев // Національна безпека і оборона. – 2011. – № 9. – С. 60-62.

Про перспективи видобутку сланцевого газу в Україні.

К поискам сланцевого газа на территории Украины приступила компания Royal Dutch Shell // Энергосбережение. – Донецк. – 2010. – № 5. – С.3.

Княжанский В. Сланцевый газ: споры продолжаются: эксперты: «Вопрос должен стоять о том, как добывать, как разведывать» // День. – 2013. – 13 февр. (№ 26). – С. 6.

Ковалев Н. И. Исследование особенностей залегания газовых залежей в сланцевых породах с применением аппаратуры дистанционного комплекса "Поиск" / Н. И. Ковалев, С. В. Солдатова, В. А. Гох, П. Н. Иващенко // Геоінформатика. – 2011. – N 3. – С. 26-29. – Библиогр.: 7 назв.

Проаналізовано результати практичних пошукових робіт з використанням дистанційних засобів геологорозвідки. Виявлені за допомогою апаратури «Пошук» особливості залягання газових аномалій у сланцевих породах дозволяють більш ефективно організовувати пошукові роботи та суттєво підвищити економічні показники освоєння сланцевих газових родовищ.

Козьяков І. М. Дефекти понятійно-категоріального апарату законодавства у галузі вивчення та використання газоносних надр // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 3. – С. 297-301.

Косий М. Компанія «Shell» отримала «добро» Харківської облради : [на видобуток сланцевого газу в межах Юзівського газового родовища] // Голос України. – 2013. – 5 лют. (№ 23). – С. 6.

Лазунько С. «Сахалин – 2» украинский вариант // 2000. – 2013. – 22-28 февр. (№ 8). – С. В1, В4.

Левашов С. П. Возможности мобильных геофизических технологий при поисках и разведке скоплений метана в угольных бассейнах и других нетрадиционных горючих ископаемых / С. П. Левашов, Н. А. Якимчук, И. Н. Корчагин // Геоінформатика. – 2011. – N 3. – С. 5-25. – Библиогр.: 53 назв.

Наведені результати експериментального застосування в 2001 - 2010 рр. нетрадиційних геоелектричних методів становлення короткоімпульсного електромагнітного поля та вертикального електрорезонансного зондування, а також нового методу обробки даних дистанційного зондування Землі для пошуків скупчень вільного газу (метану) в межах розповсюдження вугленосних порід. Ці ж методи можна використовувати у пошуках скупчень інших нетрадиційних горючих корисних копалин, в т. ч. сланцевого газу.

Лещенко І. Ч. Перспективи газотранспортної системи України в контексті змін у світовому газовому секторі // Проблеми загальної енергетики. – 2011. – N 25. – С. 18-25. – Бібліогр.: 7 назв.

За останні роки у світовому газовому секторі відбулися суттєві зміни, найбільш важливими з яких є подальша глобалізація світового ринку газу, пов'язана з розвитком ринку скрапленого природного газу; зниження попиту на газ у багатьох країнах світу через економічну кризу; бурхливий розвиток технологій видобування нетрадиційних газів - сланцевого і вугільних пластів. Ці зміни створили нові умови функціонування української газотранспортної системи. Наведено аналіз впливу на функціонування газотранспортної системи України введення в експлуатацію нових магістральних газопроводів, що постачають газ до країн Європи, розширення ринку скрапленого природного газу, зміни обсягів споживання газу в країнах ЄС, політики Російської Федерації на ринку природного газу. Зроблено прогноз завантаження української газотранспортної системи до 2030 року та досліджено функціонування основних магістральних газопроводів за цих умов. Встановлено, що проведення реконструкції газотранспортної системи не має сенсу без закріплених у довгострокових контрактах обсягів та напрямів транзиту природного газу територією України. Визначено першочергові задачі, які необхідно вирішити для забезпечення ефективного функціонування газотранспортної системи країни.

Лукін О. Газові ресурси України: сучасний стан і перспективи освоєння // Вісник Національної Академії наук України. – 2011. – № 5. – С. 40-48.

Лукин А. Е. О природе и перспективах газоносности низкопроницаемых пород осадочной оболочки Земли // Доп. НАН України. – 2011. – N 3. – С. 114-123. – Библиогр.: 12 назв.

Розглянуто спільні фактори формування нетрадиційних ресурсів газу, пов'язаних з різними за літологією низькопроникними ("щільними") колекторами - чорними сланцями (сланцевий газ), щільними пісковиками, алевролітами та ритмітами (центрально-басейновий газ), кам'яним вугіллям (вугільний газ). Це, зокрема, явище нерівномірної гідрофобізації та капілярного всмоктування метану з різних джерел (катагенетична або гіпогенно-алогенетична генерація керогеном, водорозчинний метан підземних вод, його струменева міграція з глибин тощо), що дозволяє з'ясувати невідповідність газоємності щільних резервуарів реальним обсягам видобування з них природного газу. Це дає підстави розглядати сланцевий центрально-басейновий і вугільний газ як ті нетрадиційні ресурси, що відновлюються.Лукин А. Е. О роли процессов газогидратообразования в формировании нефтегазоносных бассейнов // Геологічний журнал. – 2007. – N 2. – С. 7-29. – Библиогр.: 30 назв.

Серед теоретичних і прикладних аспектів проблеми природного газогідратоутворення слід відзначити з'ясування ролі газогідратних систем у визначенні загальних закономірностей нафтидогенезу - нафтогазонакопичення та трансформації осадових басейнів у нафтогазоносні. Відмічено значення процесів газогідратоутворення як природної моделі формування вуглеводневих покладів. Розглянуто роль природних газогідратів у формуванні вуглеводневогенеруючих систем. На підставі літологічних і ізотопно-геохімічних досліджень встановлено ознаки руйнування давніх газогідратних скупчень в депресійних морських відкладах. Припущено їх роль у формуванні нетрадиційних резервуарів у чорних сланцях (гідрокарбопелітах), підводних зсувах, передрифових шлейфах, конусах виносу дезінтеграційних потоків, писальній крейді тощо. Показано різноманітну роль осередків інтенсивного метаноутворення, що пов'язані з різними типами газогідратних покладів. Відзначено парагенетичні зв'язки утворення (руйнування) газогідратів і формування мікробіогенних карбонатних побудов, що залягають серед депресійних фацій. Визначено низку основних аспектів складної, практично не розробленої проблеми з'ясування ролі газогідратоутворення у формуванні нафтогазоносних басейнів. Кожний з них потребує окремого вивчення.

Лукин А. Е. Перспективы сланцевой газоносности Днепровско-Донецкого авлакогена // Геологічний журнал. – 2011. – N 1. – С. 21-41. – Библиогр.: 24 назв.

Величезні ресурси природного газу пов'язані з низькопроникними колекторами. Вони представлені трьома генетичними типами: щільними алевропіщаними породами (центральнобасейновий газ), вугільними шарами (вугільний метан) і чорними сланцями (сланцевий газ). Промислово-геологічна їх спільність (і близькість технології освоєння) визначається малими розмірами їх матричних порових каналів (0,01 - 0,5 мкм). Глибока генетична єдність центральнобасейнового газу, вугільного метану і сланцевого газу визначається провідною роллю капілярних явищ у формуванні їх родовищ. При цьому особливе значення для газонасичення низькопроникних колекторів має їх гідрофобізація, фактором якої, зокрема, є рухливі нафтові масла і асфальтеносмолисті речовини, що виділяються внаслідок термодеструкції полімер-ліпідних комплексів органічної речовини в мезокатагенезі. З цими ж процесами пов'язана фізико-хімічна і петрофізична активація чорних сланців і вугілля - їх перетворення в газоносні "щільні" колектори. У єдиній системі нетрадиційних джерел природного газу чорні сланці, а також вугілля відіграють провідну (потенціалзадавальну) роль. Дніпровсько-Донецький авлакоген характеризується тісним взаємозв'язком усіх трьох генетичних типів газоносних "щільних" колекторів. Перспективними на нетрадиційний газ "щільних" колекторів є: нижній фамен північно-західної частини Дніпровсько-Донецької западини (сланцевий, а також центральнобасейновий газ); верхньовізейська (XIIа м.-ф. горизонт) чорносланцева формація в межах Срібненської депресії (сланцевий газ), верхньовізейські та серпуховські чорносланцеві, ритмітові та фаціально-циклічні вугленосні відклади в межах Суходолівсько-Нехворощанського виступу (сланцевий і центральнобасейновий газ, а також вугільний метан); нижній серпухов північних окраїн Донбасу і східного сегмента північного борта Дніпровсько-Донецької западини (сланцевий газ). Крім цього, розглянуто перспективи на сланцевий газ нижньопермської соленосної формації та мезозойських чорних глин Дніпровсько-Донецької западини. Тісний взаємозв'язок сланцевого, центральнобасейнового і вугільного природного газу треба враховувати у разі освоєння колосальних ресурсів нетрадиційного газу Донбасу. В його межах прогнозується супергігантське (з практично невичерпними ресурсами природного газу) родовище сланцевого газу, що залягає під вугленосними відкладами.

Лукин А.Е. Сланцевый газ и перспективы его добычи в Украине. Ст. 1. Современное состояние проблемы сланцевого газа (в свете опыта освоения его ресурсов в США) // Геологічний журнал. – 2010. – N 3. – С. 17-33. – Библиогр.: 35 назв.

Лукин А.Е. Сланцевый газ и перспективы его добычи в Украине. Ст. 2. Черносланцевые комплексы Украины и перспективы их газоносности в Волыно-Подолии и Северо-Западном Причерноморье // Геологічний журнал. – 2010. – N 4. – С. 7-24. – Библиогр.: 43 назв.

Основні перспективи освоєння ресурсів природного сланцевого газу в Україні пов'язані з чорними сланцями в зоні мезокатагенезу нафтогазоносних басейнів. Низку перспективних на сланцевий газ об'єктів можна виділити у Волино-Поділлі і Західному Причорномор'ї. Для їх вивчення та попередньої оцінки необхідне буріння параметричних свердловин (зі спеціальним комплексом каротажних досліджень, вивченням літології, петрофізичних властивостей, газонасиченості та бітумінології чорних сланців, геохімії керогену і газу) і проведення сейсморозвідки 3D (з метою просторового картування чорносланцевих літом, виділення зон тріщинуватості та ареалів підвищеного внутрішньопорового тиску).

Маєвський Б. Й. Щодо природи сланцевого газу і ефективності його пошуків / Б. Й. Маєвський, С. С. Куровець, В. Р. Хомин, Т. В. Здерка // Нафтова і газова промисловість. – 2012. – № 3. – С. 50-54.

Розглянуто природу та особливості знаходження сланцевого газу в осадових породах.

Мачулина С. А. Черные сланцы - многофакторный объект исследования в геологии и стратиграфии // Наук. пр. Донец. нац. техн. ун-ту. Сер. гірн.-геол. – 2011. – Вип. 15. – С. 276-280. – Библиогр.: 7 назв.

Вивчення чорносланцевих формацій важливо у зв’язку з видобутком із них сланцевого газу. Розглянуті найбільш важливі аспекти їх вивчення, геологія, головні фактори утворення й розповсюдження.

Мизина С. Нетрадиционный газ: перспективы добычи в Украине / С. Мизина, Д. Алдошина // Энергополитика – Нефть и Газ. – 2011. – № 1. – С. 4-31.

Досягнення у сфері розвідки, розробки та видобутку нетрадиційного газу за короткий проміжок часу змінили структуру поставок і споживання енергоресурсів у світі. Ці глобальні тенденції потрібно враховувати при модернізації енергетичної стратегії України. За попередніми оцінками наша країна має значні запаси нетрадиційного газу. Все це стало предметом обговорення на міжнародній конференції «Енергетична політика України: питання нетрадиційного газу» (Київ). Організатори – Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, НАК «Нафтогаз України» і ДК «Укргазвидобування».

Михайлов В. Перспективи газоносності сланцевих відкладів Болтиської западини // Зб. наук. пр. Ін-ту Тутковського. – К. – 2011. – N 1 (2). – С. 23–29.

Орлов О. О. Проблема видобування вуглеводневих енергоносіїв із бітумних сланців і вугілля в Україні / О. О. Орлов, М. І. Євдощук, Т. М. Галко // Геологічний. журнал. – 2011. – N 2. – С. 48-55. – Бібліогр.: 27 назв.

Орлов О. О. Проблема видобування нафти і газу із бітумінозних товщ України / О. О. Орлов, В. Г. Омельченко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2010. – N 4. – С. 28-34. – Бібліогр.: 25 назв.

Наведено інформацію про органічній матеріал, з якого утворюються горючі корисні копалини нафтового і вугільного рядів, що необхідно враховувати під час планування пошуково-розвідувальних робіт з метою видобутку вуглеводневих енергоносіїв із бітумних сланців.

Педченко Л. О. Обгрунтування способу утворення льодогазогідратних блоків із метою транспортування та зберігання гідратоутворюючого газу / Л. О. Педченко, М. М. Педченко // Наук. вісн. Нац. гірн. ун-ту. – 2012. – N 1. – С. 28-34. – Бібліогр.: 5 назв.

Зазначено, що у багатьох випадках існують проблеми накопичення, транспортування та зберігання газів і газових сумішей. У цьому разі традиційні технології його транспортування трубопроводами чи у вигляді скрапленого або стисненого газу часто виявляються неефективними. Це стосується проблеми використання попутного нафтового газу, природного газу необлаштованих і малодебітних родовищ, видобутку шахтного та сланцевого газу, утилізації вуглекислого газу. Але відомо, що гідрати газів-гідратоутворювачів за невисоких значень тиску та температур нижче за 273 K можуть відносно довго перебувати у стабільному стані. Крім того, їх дисоціація може бути значно уповільнена за рахунок ефекту самоконсервації та примусової консервації льодяною кіркою. Тому альтернативою традиційним технологіям може стати транспортування та зберігання газів у газогідратній формі. Для цього необхідно розробити та відпрацювати ряд елементів цієї технології. У цьому разі важливим є вибір способу формування газогідратної маси у структурі визначеної форми та розміру. Запропоновано спосіб та основні елементи технології виробництва льодогазогідратних блоків гідратоутворювального газу великих розмірів. З метою попереднього лабораторного відпрацювання елементів даної технології дослідження проведено на снігових зразках. Ці зразки виготовлені та підготовлені таким чином, щоб імітувати газогідратні структури. Показано можливість утворення льодогазогідратних блоків необхідних характеристик. Визначено термобаричні умови утворення льодяної кірки на поверхні зразка, виділено область таких параметрів для різних початкових температур газу вказаного складу. Розглянуто особливості формування льодяної кірки залежно від способу охолодження газогідратного циліндра. Обчислено час для адіабатного процесу та процесу з конвективним охолодженням. Запропоновано емпіричні моделі цього процесу.

Перспективи газоносності сланцевих відкладів східного сектора Дніпровсько-Донецької западини / В. Михайлов [и др.] // Геолог України. – 2011. – № 3/4. – С. 55–61.

Скрыбка Е. Сланцевая революция откладывается // НефтеРынок. – 2012. – № 4. – С. 12.

Розглянуто прогнози щодо видобутку сланцевого газу на території Польщі та України.

Сланцевый газ и проблемы энергообеспечения Украины / Д. С. Гурский [и др.] // Мінеральні ресурси України. – 2010. – № 3. – С. 3-8.

Ставицький Е. А. Результати комплексних досліджень та обґрунтування перспективних зон і полігонів для пошуків сланцевого газу / Е. А. Ставицький, П. С. Голуб // Мінеральні ресурси України. – 2011. – № 2. – С. 4–12.

Ставицький Е. Щодо перспектив сланцевого газу в межах східного нафтогазоносного регіону України / Е. Ставицький, П. Голуб, Н. Тхоровська // Геолог України. – 2010. – № 3. – С. 103-107.

Термохимическая переработка различного углесодержащего сырья в смесях с горючими сланцами : [предложена технология утилизации полимерных и резиновых отходов в смесях с горючими сланцами] // Кокс и химия. – 2012. – № 5. – С. 31-35.

Харкевич В. Видобуток сланцевого газу на Олеській ділянці – загроза якості питних прісних і мінеральних підземних вод / В. Харкевич, Я. Місюра // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Геологія. – 2011. – Вип. 25. – С. 88-104. – Бібліогр.: 7 назв.

Наведено літолого-стратиграфічну та тектонічну характеристики Олеськівської ділянки. Зроблено огляд методів видобування сланцевого газу та описано виявлені в розрізі Олеськівської площі водоносні горизонти та комплекси, яким загрожує хімічне забруднення в разі реалізації планів щодо видобування сланцевого газу.

Чепіжко В. Проекти: сланцевий газ // Міське господарство України. – 2012. – № 2. – С. 10-11.

Щодо природи сланцевого газу і ефективності його пошуків // Нафтова і газова промисловість. – 2012. – № 3. – С. 50-54.

***

Жаров А. В Донбассе намерены добывать газ // Донецкие новости. – 2013. – 24-30 янв. (№ 4). – С. 12-13.

Землемерова М. Дончан пугают гидроразрывы : [о технологии добычи сланцевого газа и её последствиях для Украины] // Вечерний. Донецк. – 2013. – 5 февр. (№ 15). – С. 1.

Как страшно жить : в Краматорске обсудили проблему добычи сланцевого газа // Вести. – 2013. – 31 янв. – С. 5.

Конєв С. Видобуток нетрадиційного газу перевірять незалежні експерти // Донеччина. – 2013. – 29 берез. (№ 23). – С. 1.

Коротенко П. Районный совет обсудил тему разработки Юзовского участка // ТВ плюс. – 2013. – 28 февр. (№ 9). – С. 5.

Косолапова Е. Все о газе // Вести Донбасса. – 2013. – 22 февр. (№ 8). – С. 6-7.

Кривцун А. «Shell» обещает 15 скважин. Народ взбудоражен : [проект добычи сланцевого газа на Юзовской площади – ЮП] / А. Кривцун, И. Мирончик, С. Маринцев // Донбасс-неделя. – 2013. – 14 февр. (№ 18). – С. 1, 6.

Лях Л. Гора родила мышь? : [в Давосе подписано соглашение с англо-голландской корпорацией «Шелл» о совместной разработке и добыче на территории месторождения «Юзовский» сланцевого газа] // Донецкий кряж. – 2013. – 1-7 февр. (№ 5). – С. 1-2.

Малахова О. Независимость или катастрофа : [о разработке сланцевого газа в Донецкой области] // Панорама. – 2013. – 24-30 янв. (№ 4 ). – С. 8.

Маринцев С. Представитель «Шелл»: «Все слухи о бурении – ложь и провокация» // Донбасс. – 2013. – 28 марта (№ 35). – С. 3.

Пилипенко Н. Расставить газовые акценты // Жизнь. – 2013. – 20 марта (№ 42). – С. 1, 2.

Попов М. Все хорошо, что не плохо : [к проблеме добычи сланцевого газа и газоснабжения Украины и Донецкой области] // Донецкие новости. – 2013. – 31 янв.-6 февр. (№ 5). – С. 10-11.

Размышления, о сланцевом газе // Ясиноватская нива. – 2013. – 25 янв. – С. 3.

Скрипник В. Обговорили можливість видобутку нетрадиційних видів газу [депутати Слов’янської районної ради] // Донеччина. – 2013. – 26 берез. (№ 22). – С. 1-2.

Сланцевий газ в Україні // Энергосбережение. – Донецк, 2013. – № 1. – С. 3.

Степная А. «Я выступаю за конструктивный диалог и энергетическую безопасность государства» : [о встрече А. Шишацкого с представителями СМИ по вопросам добычи углеводородов на территории Юзовского участка] // Вечерний Донецк. – 2013. – 9 февр. (№ 17). – С. 1.

Стрелецкий М. Газаносный Донбасс // Жизнь. – 2013. – 23 янв. (№ 10). – С. 1, 3.

Ткаченко Я. Shell уполномочен заявить: компания заверила дончан в безопасности своих намерений : [по добыче сланцевого газа] // Муниципальная газета. – 2013. – 15 февр. (№ 7). – С. 6.

Ткаченко Я. Не навредят ли иностранцы нашим сланцам? : [о добыче сланцевого газа в Донецкой области] // Муниципальная газета. – 2013. – 1 февр. (№ 5). – С. 5.

Федорук А. М. В интересах развития края : [интервью с председателем Донецкого областного совета А. М. Федоруком по поводу добычи сланцевого газа компанией «Шелл»] / записал Д. Шишкин // Вести Донбасса. – 2013. – 15 февр. (№ 7). – С. 8-9 ; Жизнь. – 2013. – 12 февр. (№ 21). – С. 1-2 ; Вести. – 2013. – 14 февр. – С. 3.

Шведко С. Донецкие депутаты проголосовали за «газовый Чернобыль». Почему «регионалы» вновь с размаха наступили на экологические грабли? : [добыча сланцевого газа] // Родное Приазовье. – 2013. – 31 янв. – С. 2.

2. Экономічні аспекти видобутку сланцевого газу

Енергоефективність здатна змінити економіку : [про модернізацію та підвищення енергоощадності ЖКГ у рамках Державної цільової економічної програми енергоефективності] // Міське господарство України. – 2012. – № 2. – С. 10-16.

Косий М. Компанія «Шелл» пішла в народ : [у період розвідувальних робіт компанія «Шелл» щорічно спрямовуватиме 2 млн. доларів на реалізацію соціальних програм Харківської та Донецької областей] // Голос України. – 2013. – 27 лют. (№ 39). – С. 4.

***

Бухтияров И. Социально-энергетические инвестиции : [Донецк посетил вице-президент компании «Shell» в Украине Грэхем Тайли, компания которого будет вести добычу сланцевого газа] // Жизнь. – 2013. – 13 февр. (№ 22). – С. 1-2.

Волк Е. Сланец для Украины: энергетическая независимость, рабочие места, социальные инвестиции // Жизнь. – 2013. – 2 апр. (№ 49). – С. 2.

Волкова Т. Лучше газ добывать, чем покупать… // Вечерний Донецк. – 2013. – 29 марта-4 апр. (№ 36). – С. 4.

Вьюниченко С. «В Славянском районе газ добывать экономически невыгодно» : [считает ген. директор предприятия «Донецкгеология» Н. Жикаляка] // ТВ плюс. – 2013. – 14 марта (№ 11). – С. 2.

Каретникова О. Петр Симоненко: «Проект по добыче сланцевого газа не решает вопросы энергетической безопасности» // Вечерняя Горловка. – 2013. – 21 февр. – С. 4.

Кудрина Л. Компания «Шелл» готова вложить 50 миллиардов долларов в добычу газа на территории Донбасса // Приазовский рабочий. – 2013. – 18 янв. – С. 1, 2.

Оценили риски : [добычи сланцевого газа на заседании «круглого стола» в Донецке] // Жизнь. – 2013. – 22 марта (№ 44). – С. 2.

Проскуряков О. Соглашения усилит энергетическую независимость и повысит уровень жизни населения : [о добыче сланцевого газа] // Вести Донбасса. – 2013. – 18 янв. (№ 3). – С. 7.

Самый крупный в истории Украины инвест-проект даст мощный импульс развитию Донбасса // Наш край: экологическая газета. – 2013. – 12-25 марта (№ 5). – С. 2-3.

Симоненко П. Проект по добыче сланцевого газа не решает, вопросы энергетической безопасности // Вести. – 2013. – 21 февр. – С. 3.

Скрипник В. «Шелл» – геть з України! // Донеччина. – 2013. – 19 берез. (№ 20). – С. 1.

Сушинська Е. Депутаты, газ и льготы // Вести Донбасса. – 2013. – 18 янв. (№ 3). – С. 6.

Тютюнник А. Компания Shell вкладывает в Донбасс миллионы долларов: однако добыча нетрадиционного газа начнется не скоро // Донецкие новости. – 2013. – 14-20 февр. (№ 7). – С. 5.

«Шелл» намерена пробурить на Донбассе 15 скважин для добычи газа и давать ежегодно 2 млн. долларов // Горняк. – Торез. – 2013. – 16 февр. – С. 13.

3. Охорона та контроль за станом природного середовища

Гончар М. Нетрадиційний газ у Німеччині : [про законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення екологічної безпеки запобігання і ліквідації негативного впливу»] // Дзеркало тижня. – 2013. – 23 лют.-1 берез. (№ 7). – С. 8.

Екологічні аспекти видобування сланцевого газу в Україні: позиція громадськості // Екологічний вісник. – 2012. – № 4. – С. 3..

Парахонский Э. В. Охрана и контроль за состоянием природной среды при добыче горючих сланцев / Э. В. Парахонский. – Таллин : Валгус, 1984. – 39 с.

Прогрессивные направления природоохранных работ при добыче и переработке угля и сланца : сб. науч. тр. / Всесоюз. НИИ проект.-конструкт. ин-т охраны окружающей среды в угол. пром-сти ; [редкол. : И. С. Цукерман (отв. ред.) и др.]. – Пермь : ВНИИОСуголь, 1989. – 182 с. : ил.

***

Бунтовский С. Экологические проблемы Донбасса // Донецкий кряж. – 2013. – 1-7 марта (№ 9). – С. 3.

Валатина Е. Территория газа: на грани катастрофы? : [круглый стол в Краматорском пресс-центре по вопросам добычи сланцевого газа в Донецкой области] // Поиск. – 2013. – 30 янв. (№ 5). – С. 5.

Васильева И. Экологический приговор Донбассу : [о разработке сланцевого газа] // Коммунист Донбасса. – 2013. – 18 янв. (№ 2). – С. 2.

Герланец В. Чем грозит нашему региону добыча сланцевого газа? // Вечерний Донецк. – 2013. – 22-28 февр. (№ 22). – С. 1, 2.

Гетьманская О. Газ, который спасет? Или убьет всех нас?: отсутствие объектов информации о технологии добычи сланцевого газа и экологических последствиях порождает у людей страх… // Вести. – 2013. – 28 февр. – С. 1.

Гордеева Л. На Донбасс надвигается Чернобыль? : [о проекте по разработке сланцевого газа на территории Донецкой области корпорацией Royal Dutch Shell] // Донецкий кряж плюс. – 2013. – 8-14 февр. (№ 6). – С. 1-2.

Денисенко С. Сланцевый газ будут добывать в природных заповедниках Донецкой и Харьковской области : [экологические последствия] // Восточный проект. – 2013. – 30 янв. (№ 5). – С. 6-7.

Колесникова З. С. Мы можем остаться на чернобыльской земле, на выгоревшей земле, где не будет ни воды, ни еды, ни возможности нормально жить // Вечерняя Горловка. – 2013. – 28 февр. – С. 5.

Наумов А. Хроника событий…: Донецкая область протестует против добычи сланцевого газа // Поиск. – 2013. – 20 марта (№ 12). – С. 7.

Семусев И. Корпорация «SHELL» в Украине начнет добычу газа после экологической оценки : [пресс-конференция] // Приазовский рабочий. – 2013. – 15 февр. – С. 1, 18.

Сидоренко Л. Краматорску грозит опасность? : [об экологическиx последствиях добычи сланцевого газа на территории Юзовского месторождения] // Новости Краматорска. – 2013. – 30 янв. (№ 4). – С. 6-7.

Стрелецкий М. С учетом экологических факторов // Жизнь. – 2013. – 26 марта (№ 45). – С. 1, 2.

Шеремет А. Экологическая революция продолжается : [об акции протеста против добычи сланцевого газа в Краматорске] // Новости Краматорска. – 2013. – 20 марта (№ 11). – С. 5.

Валатина Е. «Нет газовому Чернобылю!» // Поиск. – 2013. – 13 марта (№ 11). – С. 7.

4. Сланцевий газ: за й проти

Андреев О. 2013-й – решающий год для экономик Европы и Украины : Украина презентовала в Давосе правительственную программу активизации развития экономики и подписала соглашение о совместной добыче сланцевого газа // Комсомольская правда в Украине. – 2013. – 28 янв. (№ 18). – С. 3.

Васильченко С.В. Перспективы инвестирования в добычу сланцевых газов для решения проблемы энергетической безопасности Украины / С. В. Васильченко, А. Н. Ярым-Агаев // Проблемы управления производственно-экономической деятельностью субъектов хозяйствования : сб. науч. работ VI междунар. науч. конф. молод. ученых и студентов, 19 апр. 2012 г. Т. 1 / ГВУЗ "ДонНТУ", Ин-т горн. дела и геологии, каф. "Управление производством" им. Ю. В. Бондаренко ; редкол.: Е. В. Мартякова [и др]. – Донецк : ДонНТУ, 2012. – С. 182-185.

Видобуток сланцевого газу: не будь-якою ціною // Голос України. – 2013. – 26 лют. (№ 38). – С. 6.

Воронович З. Сланцевий бум чи сланцева бульбашка? // Високий замок. – 2012. – 14 лют. (№ 27). – С. 7.

Якщо сланцевий газ видобуватимуть у промислових масштабах, Росія втратить інструмент впливу на Європу.

Гусак Л. Сланцевая волна докатилась до Украины: крупнейшее соглашение о разделе продукции подписано – вопросы остались // 2000. – 2013. – 1-7 февр. (№ 5). – С. А1-А4.

Кабаш Н. Сланец и ракушка // Эксперт-Украина. – 2013. – 28 янв.-3 февр. (№ 3). – С. 21.

Кабаш Н. Три буквы на семь миллиардов: «Газпром» внезапно вспомнил о правиле «качай или плати» 2009 года – после подписания Украиной договора с Shell // Эксперт-Украина. – 2013. – 4-10 февр. (№ 4). – С. 22-23.

Кларк Пітер. Пітер Кларк: «Ціни на газ у США – третина від тих, які були до сланцевої революції» : генеральний менеджер компанії ”Chevron Україна” розвіяв міфи про небезпеку видобутку сланцевого газу у своєму інтерв’ю кор. газети ”Високий замок” / записала Зіновія Воронович // Високий замок. – 2012. – 18 груд. (№ 237). – С. 7.

Кущ Л. Наскільки «непрозорий» сланцевий газ? [у центрі Донецька близько 200 громадян мітингували проти видобутку сланцевого газу на території області] // Голос України. – 2013. – 5 лют. (№ 23). – С. 1, 6.

Лівенцева Г. Роль громадських геологічних організацій у збереженні та раціональному використанні надр України // Геолог України. – 2011. – № 3/4. – С. 110–118.

Люльчак З. С. Сланцевий газ – за та проти // Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 24–25 трав. 2012 р. – Д., 2012. – Т. 2: Актуальні питання сучасності. – С. 6–8.

Мочалов Е. На запах сланца // НефтеРынок. – 2012. – № 8. – С. 10-13.

Розглянуто підсумки щорічного міжнародного енергетичного форуму, що відбувся в м. Києві у 2012 р.

Орлов О. О. Енергоносії майбутнього / О. О. Орлов, М. І. Євдощук // Геологічний журнал. – 2012. – № 2. – С. 39-42.

Орлов О. О. Нові джерела енергоносіїв у близькому майбутньому / О. О. Орлов, В. С. Боднарчук // Наук. вісн. Івано-Франківського нац. техн. ун-ту нафти і газу. – 2011. – № 3. – С. 36-40.

Запасів вуглеводневих енергоносіїв людству вистачить практично на декілька десятків років. Нетрадиційні джерела енергії, і навіть деревне вугілля, в сучасному енергобалансі світу займають лише 20%. Сучасні види енергії, які базуються на діленні ядер радіоактивних елементів, надзвичайно небезпечні і можуть спричинити виникнення глобальних катастроф. Енергія сланцевого газу (СГ) менш небезпечна, але потребує значних матеріальних затрат. Однак, людство змушене буде видобувати СГ, щоб поступово закривати атомні електростанції і протягом певного часу розпочати видобуток 3Не з реголіту Місяця, а також завершити розробку технології, для отримання в реакторах синтезу з 3Не нерадіоактивну ядерну енергію.

Орттунг Роберт. Сланцевий газ в Україні: бути чи не бути?: інтерв’ю виконавчого директора Інституту європейських, російських і євразійських досліджень Університету Джорджа Вашингтона / розмовляв Сергій Курбатов // Дзеркало тижня. – 2012. – 21-27 січ. (№ 2). – С. 9.

Про перспективи використання Україною сланцевого газу

Осінчук З. П. Газовий ринок США : зріджений чи сланцевий газ? // Нафтова і газова промисловість. – 2011. – № 3. – С. 61-62.

Пасховер А. Ценная добыча : [правительство и транснациональный нефтегазовый гигант Shell заложили фундамент для энергетической независимости Украины от «Газпрома»] // Корреспондент. – 2013. – 1 февр. (№ 4). – С. 26-28.

Патиківський Ю. Обнадійливе шипіння надр: визначено компанії, які видобуватимуть сланцевий газ на території України // Україна молода. – 2012. – 17 трав. (№ 70). – С. 1, 5.

Прокопчук С. Чи спроможні ми протистояти антисланцевому наступу // Урядовий кур’єр. – 2013. – 28 лют. (№ 40). – С. 8-9.

Соколовский Б. Сланцевый газ: «за» или «против»? // Зеркало недели. Украина. – 2013. – 8-14 февр. (№ 5). – С. 3.

Хегай А. М. Влияние разработки сланцевого газа на газовую промышленность США // США-Канада: экономика, політика, культура. – 2011. – № 7. – С. 61-76.

Шибалов Е. Иллюзия диалога : [о сланцевом газе] // Зеркало недели. Украина. – 2013. – 8-14 февр. (№ 5). – С. 3.

Шибалов Є. Сланцева конспірологія : [про акції протестів жителів Донецької області проти видобування сланцевого газу в регіоні] // Дзеркало тижня. – 2013. – 23-29 берез. (№ 11). – С. 2.

***

Вьюниченко С. Славянцы выгнали представителей «Шелл» // ТВ плюс. – 2013. – 14 марта (№ 11). – С. 2.

Гетьманская О. «Шелл» в Украину пустили, а у народа спросить позабыли?! // Вести. – 2013. – 14 апр. – С. 4.

Гетьманская О. Они – пришельцы. Но мы то – хозяева на своей земле!: компания «Шелл» может уйти, если увидит мощный протест народа // Вести. – 2013. – 14 марта. – С. 1.

Давыденко Н. Их никто не спросил, но у них есть тревога за будущее детей и внуков: 13 февраля Славянск митинговал против добычи сланцевого газа // Вести. – 2013. – 14 февр. – С. 1.

Денисенко С. «Нет газовому Чернобылю!»: под таким лозунгом в Краматорске прошел митинг протеста против добычи сланцевого газа в Украине // Восточный проект. – 2013. – 13 марта (№ 11). – С. 3.

Жаров А. Нетрадиционный газ стал мишенью для политиков // Донецкие новости. – 2013. – 21-27 марта (№ 12). – С. 36.

Жители города [Красноармейска] высказались против добычи сланцевого газа : [митинг протеста] // Орбита плюс. – 2013. – 28 февр. (№ 9). – С. 2.

Коротенко П. Ряды протестующих против разработки Юзовского месторождения ширятся // ТВ плюс. – 2013. – 21 марта (№ 12). – С. 2.

Маринцев С. Противники газа идут до конца : [о митинге в Славянске] // Донбасс. – 2013. – 30 марта (№ 36). – С. 4.

Маринцев С. Север протестует против сланцевого газа : [акция протеста в Краматорске] // Донбасс. – 2013. – 12 марта (№ 28). – С. 3.

Маринцев С. Сланцевый газ: митинги перерастают в суды // Донбасс. – 2013. – 21 марта (№ 32). – С. 3.

Маринцев С. Сотруднику «Шелл» не дали рта открыть : [на встрече горожан Славянска с представителями концерна] // Донбасс. – 2013. – 14 марта (№ 29). – С. 3.

Министры объяснились по поводу сланцевого газа: гости из Киева пообещали, что добыча не принесет вреда экологии Донецкой области // Донбасс. – 2013. – 23 марта (№ 33). – С. 5.

Мирончик И. Сланцевый газ: народ бурлит, а «Shell» бурит : [по поводу проекта добычи газа в Юзовском месторождении] // Донбасс. – 2013. – 29 янв. (№ 11). – С. 2-3.

Михайлова Е. Здравый смысл против сланцевого безумия // Донецкий кряж. – 2013. – 1-7 марта (№ 9). – С. 2.

Наумов А. Хроника событий…: Донецкая область протестует против добычи сланцевого газа // Поиск. – 2013. – 20 марта (№ 12). – С. 7.

Оппозиция передумала запрещать добычу сланцевого газа // Вести. – 2013. – 21 февр. – С. 6.

Панова Д. Сланцевый газ – любой ценой? : [пикет в Мариуполе] // Мариупольское время. – 2013. – 7 февр. (№ 6). – С. 1, 4.

Перемот А. «Нетрадиционный» газовый скандал: будут ли добывать на Донбассе сланцевый газ? // Харцызские вести. – 2013. – 24 янв. (№ 4). – С. 10.

Пикет против добычи сланцевого газа : [возле горсовета] // Приазовский рабочий. – 2013. – 5 февр. – С. 3.

Попов И. Сланцевый протест // Донецкий кряж. – 2013. – 8-14 марта (№ 10). – С. 3.

Славянцы сказали нет сланцевому газу : [на сходе громады в Славянске] // Газ+объявления. – 2013. – 27 февр. (№ 8). – С. 30.

Сланцевый газ: народ бурлит «Shell» бурит // Вести. – 2013. – 31 янв. – С. 5.

Фролова Э. Добро пожаловать в газовый капкан : [к вопросу проекта соглашения о распределении углеводородов между концерном «Шелл» и компанией «Надра Юзовская» по добыче сланцевого газа – отзывы общественности, экология региона] // Суббота Акцент. – 2013. – 8 февр. (№ 6). – С. 2.

Фролова Э. Своим ходом в газовую камеру? Ага…: в городах севера области народ решительно протестует против добычи сланцевого газа // Суббота Акцент. – 2013. – 22 марта (№ 12). – С. 2.

Харченко Е. Газовая угроза обросла спекуляциями // Донбасс. – 2013. – 19 марта (№ 31). – С. 2.

Шаталин Е. Мы – за сланцы? : [вокруг вопроса о проекте добычи сланцевого газа на Юзовской площади] // Еженедельное обозрения. – 2013. – 28 февр. (№ 1). – С. 13.

Шведко С. В Донбассе протестовали против сланцевого газа // Родное Приазовье. – 2013. – 6 февр. – С. 1.

Шведко С. Мариупольцы будут протестовать против сланцевого газа // Родное Приазовье. – 2013. – 30 янв. – С. 1.

Шеремет А. Сланцевому газу – нет! нет! нет! // Новости Краматорска. – 2013. – 13 марта (№ 10). – С. 5.

Шило Е. Сланцевый газ: шум вокруг ничего. Пока ничего // Шахтер Украины. – 2013. – 15 февр. (№ 6). – С. 5.

СЛАНЦЕВИЙ ГАЗ: ФАКТИ, ОЦІНКИ, ПРОГНОЗИ

електронні ресурси

Лившиц В. Природный сланцевый газ. – Режим доступу: http://www.proza.ru/2010/02/06/468

Зміст:

 1. Природний сланцевий газ (ПСГ) у США;
 2. Технологія видобутку ПСГ;
 3. Родовища ПСГ;
 4. Європа і ПСГ;
 5. Метан вугільних пластів;
 6. Термічна переробка горючих сланців;
 7. Сланцева нафта;
 8. Газопроводи;
 9. Зріджений природний газ;
 10. Біопаливо;
 11. Ціна газу;
 12. Росія і ПСГ;
 13. Конференції з ПСГ;
 14. Диверсифікація джерел енергії і зміна лідера;
 15. Нанотехнологія й наноенергетика.

Стаття доповнена великим анотованим списком матеріалів (381 назва).

Энергетика Украины : сланцевый газ – все новости. – Режим доступу: http://www.uaenergy.com.ua/search/index/query/сланцевый%20газ/page/2

Интернет журнал "Пронедра.ру" : сланцевый газ – все новости. – Режим доступу: Источник
***

07.04.2013. Кабмин должен разорвать договор с Shell о добыче сланцевого газа в Украине – эксперты. – Режим доступу: http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2013/04/07/299866 Учасники круглого столу на тему "Екологічні аспекти видобутку сланцевого газу в Україні: проблеми й шляхи рішення" (м. Харків), прийняли резолюцію, в якій рекомендували уряду України розглянути питання виходу з угоди між Україною і компанією “Shell”.

05.04.2013. Добыча сланцевого газа в густонаселенных районах безопасна – харьковские ученые. – Режим доступу: Источник. Видобуток сланцевого газу в густонаселених районах абсолютно безпечний, про що свідчить досвід зарубіжних країн. Про це заявив кореспондентові Укрінформу Сергій Кривуля (директор філії Українського НДІ природних газів ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України"), коментуючи засідання круглого столу на тему "Екологічні аспекти видобутку сланцевого газу в Україні: проблеми й шляхи рішення", яке відбулося в Харкові.

05.04.2013. Посол США в Украине Джон Теффт: Мы отдаем предпочтение диалогу, а не санкциям. – Режим доступу: http://www.ostro.org/general/politics/articles/417615/ 4 квітня Донецький культурний центр "Изоляция" відвідав Посол США в Україні Джон Теффт. Джон Теффт: "Видобуток сланцевого газу – одне з ключових обставин для подальшого зростання нашої економіки. Це буде мати великі перспективи. Ми дуже уважно розглядали потенційні загрози, можливі наслідки, особливо, що стосується фрекінгу (гідророзрив шару, один з методів інтенсифікації роботи нафтових і газових свердловин".

05.04.2013. Сланцевый газ на Луганщине, или Есть ли резон в том, что Заика съел протокол. – Режим доступу: http://www.ostro.org/lugansk/economics/articles/417599/

5.04.2013. В Славянске сланцевый газ добывать пока не будут. – Режим доступу: http://zadonbass.org/news/all/message_64148

05.04.2013. "Это геноцид. Вода отравлена": на Донбассе начали добывать сланцевый газ. – Режим доступу: Источник.

04.04.2013. Борцы против сланцевого газа повышают свой рейтинг и мечтают, чтобы в Украине было "чем хуже, тем лучше" – Шишацкий. – Режим доступу: http://www.ostro.org/donetsk/society/news/417550/

04.04.2013. Журналисты заявляют о давлении депутата Донецкого облсовета, которому не понравился плакат с "предателями Донбасса" (Фото). – Режим доступу: http://www.ostro.org/donetsk/society/news/417539/

04.04.2013. При соблюдении технологии добыча сланцевого газа не вредит окружающей среде – посол США Теффт. – Режим доступу: Источник. Таку впевненість висловив посол США в Україні Джон Теффт на зустрічі з головою Донецької обласної державної адміністрації Андрієм Шишацьким і головою Донецької облради Андрієм Федоруком.

04.04.2013. Подарок "сырьевых" пессимистов. – Режим доступу: http://neftegaz.ru/press/view/8716/

03.04.2013. Американский посол рассказал мэру Донецка о радужных перспективах добычи сланцевого газа. – Режим доступу: http://www.ostro.org/donetsk/economics/news/417458/ Видобуток сланцевого газу в Україні дозволить зробити майбутнє країни привабливим і світлим. Про це сказав Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Джон Ф. Теффт в рамках зустрічі з керівництвом Донецька 3 квітня.

03.04.2013. Министр пообещал подробно информировать украинцев о том, как будут добывать сланцевый газ. – Режим доступу: http://www.ostro.org/general/politics/news/417447/

Українська громадськість буде максимально поінформована щодо видобутку сланцевого газу на території країни. Про це заявив міністр екології і природних ресурсів України Олег Проскуряков на прес-конференції в Києві 3 квітня.

03.04.2013. Добкин: Протесты против добычи сланцевого газа мы пройдем цивилизованным путем. – Режим доступу: Источник. Перш ніж відстоювати перед земляками безпеку для екології регіону видобутку сланцевого газу, голова Харківської обласної державної адміністрації Михайло Добкін детально вивчив це питання під час поїздки в США.

03.04.2013. Добычу шахтного метана Украина обошла стороной. – Режим доступу: http://pronedra.ru/gas/2013/04/03/dobycha-metana-v-ukraine/. Українські власті замість вугільного метану надали перевагу лобіюванню менш привабливого сланцевого бізнесу. Це пов'язано з підприємством "Надра Юзівська", в якому є прямі фінансові інтереси перших осіб країни.

01.04.2013. Губернатор Донецкой области уверен в хорошем финансировании протестующих против добычи сланцевого газа. – Режим доступу: http://www.ostro.org/donetsk/society/news/417269/ Голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький впевнений, що кістяк протестуючих проти видобутку сланцевого газу в донецькому регіоні мають гарну фінансову підтримку.

28.03.2013. Посол США в Украине считает, что опасность сланцевой добычи сильно преувеличена. – Режим доступу: http://pronedra.ru/gas/2013/03/28/ssha-ukraina/ Джон Теффт запевнив у тому, що сланцевий видобуток – це шлях до ресурсно-енергетичної незалежності України.

27.03.2013. Мировая общественность боится сланцевого газа — опрос. – Режим доступу: Источник. 74% населення в країнах ЄС були б стурбовані можливим впливом видобутку сланцевого газу на якість повітря, якби сланцевий проект розташовувався по сусідству від них.

26.03.2013. Глава Shell в Украине Грэхем Тайли: СРП является конфиденциальным документом. – Режим доступу: http://www.uaenergy.com.ua/post/13654 Якщо судити з оприлюднених деяких деталей утаємниченої угоди про розподіл продукції з Shell, приватна українська компанія "СПК-Геосервіс" може претендувати на досить значний обсяг видобутого газу на Юзівській ділянці. Угода про розподіл продукції в Україні підписана на 50 років і має бути сталою.

25.03.2013. В Украине уже начали добывать сланцевый газ: шокирующие фото. – Режим доступу: Источник.

24.03.2013. В Донецкой области начались последствия от добычи сланцевого газа. – Режим досупу: Источник Розпочато роботи з видобутку газу із застосуванням технології гідророзриву практично під Донецьком. Перші три фотографії зроблені в селищі Бажане (самий край Ясинуватського району, кордон з Червоноармійським районом).

22.03.2013. Круглый стол "Сланцевый газ – проблемы и перспективы" (Донецкая область). – Режим доступу: http://mo-re.org/ru/novosti/regionalnye-novosti/kruglyi-stol-slancevyi-gaz.htm

22.03.2013. Добыча сланцевого газа безопасна для водных запасов Украины – геолог. – Режим доступу: Источник. Технологія видобутку сланцевого газу не несе в собі загрози національним водним запасам. Цю точку зору в інтерв'ю кореспондентові Укрінформу висловив у Донецьку президент Асоціації геологів України Павло Загороднюк.

21.03.2013. Добыча сланцевого газа позволит Славянску в разы снизить вредные выбросы в атмосферу - губернатор. – Режим доступу: Источник

19.03.2013. Сланцевый газ может увеличить поступления в бюджет на 30% - американский эксперт. – Режим доступу: http://news.finance.ua/ru/~/1/2013/03/19/298628 Дослідження, які показують надзвичайну небезпеку сланцевого газу, потрібно визнати застарілими, оскільки технології видобутку з кожним роком удосконалюються, а екологічність і безпека збільшуються.

18.03.2013. Украина обратилась к Канаде с предложением участвовать в добыче сланцевого газа. – Режим доступу: http://pronedra.ru/gas/2013/03/18/ukraina-kanada/ Уряд України має намір запросити канадський бізнес до сланцевого видобутку і розробки покладів шахтного метану.

18.03.2013. Эксперт: "зеленая энергетика" обходится слишком дорого. – Режим доступу: Источник Борис Костюковський, завідувач відділу прогнозування атомної та відновлюваної енергії Інституту загальної енергетики НАН України, пояснив, чому "зелена" та інша альтернативна енергетика (газ з сланцевих і щільних порід, вугільного метану і глибоководного шельфу) не вирішить проблем енергобалансу країни.

12.03.2013. Скандальный разрыв: Сланцевый газ из спасителя отечественной экономики может превратиться в могильщика экологии. – Режим доступу: Источник

11.03.2013. "Сланцевая революция" сильно не изменит мировой баланс энергоносителей" . – Режим доступу: http://neftegaz.ru/press/view/8708/

11.03.2013. Сколько будет стоить и во что выльется Украине добыча нетрадиционного газа. – Режим доступу: http://www.uaenergy.com.ua/post/13497/skolko-budet-stoit-i-vo-chto-vyletsya-ukraine-dobycha/ Влада пішла на контракт із західними енергогігантами, не маючи "аналізу соціальних, екологічних та економічних наслідків, без порівняльного аналізу ефективності розробок родовищ сланцевого газу і можливих ризиків, які можуть призвести ці роботи".

06.03.2013. Сланцевый газ vs. "зеленая" энергия — кто победит?. – Режим доступу: http://news.finance.ua/ru/~/2/0/all/2013/03/06/297948 Світова енергетика опинилася на роздоріжжі: два головних тренда останніх років – сланцевий газ і поновлювані джерела енергії – можуть почати конкурувати між собою.

02.03.2013. Андрей Федорук: "Мы должны подумать и про газ, и про уголь". – Режим доступу: http://dnews.donetsk.ua/news/2013/03/02/16338.html

01.03.2013. Корреспондент: Добыча сланцевого газа в Украине не ударит по местной экологии. – Режим доступу: http://korrespondent.net/business/economics/1514544-korrespondent-dobycha-slancevogo-gaza-v-ukraine-ne-udarit-po-mestnoj-ekologii Мифы и правда о сланцевом газе. Сланцевый газ и ответственность SHELL // The Kiev Times = Киев Таймс /Март 2013/. – Режим доступу: http://issuu.com/thekievtimes/docs/tkt_march_2013_ru

28.02.2013. Донбасс и сланцевый газ. – Режим доступу: http://vybor.ua/article/grazhdanskoe_obschestvo/donbass-i-slancevyy-gaz.html

26.02.2013. В Донецке обсудили проблему добычи сланцевого газа. – Режим доступу: http://www.unn.com.ua/ru/news/1190453-u-donetsku-obgovorili-problemu-vidobutku-slantsevogo-gazu

22.02.2013. "Сахалин-2" — украинский вариант. – Режим доступу: http://www.uaenergy.com.ua/post/13355/sahalin-2-ukrainskij-variant/ Проект по розробці родовищ сланцевого газу на Україні потребує пильного громадського контролю. Напевно, не зайвим був би і парламентський контроль. Для початку було б непогано, щоб народні депутати розібралися з обставинами укладення угоди (наприклад, в рамках відповідної слідчої комісії), умовами угоди, її учасниками (від України), зобов'язаннями Shell в частині дотримання природоохоронних норм і відшкодування можливого екологічного збитку.

20.02.2013. "Юля сидит за газовые соглашения. Кто будет сидеть за сланцевые?". – Режим доступу: http://news.finance.ua/ru/~/2/0/all/2013/02/20/297035 Сланцевий газ не принесе Україні енергетичної незалежності, вважає народний депутат від “Свободи”, голова парламентського комітету з питань екологічної політики, природокористування Ірина Сех, зате будемо мати купу екологічних проблем.

09.02.2013. Экологи протестуют против добычи сланцевого газа на Донбассе. – Режим доступу: http://zn.ua/ECONOMICS/ekologi-protestuyut-protiv-dobychi-slancevogo-gaza-na-donbasse.html

07.02.2013. Риск для окружающей среды Украины от нашей работы является минимальным – Shell. – Режим доступу: http://gazeta.ua/ru/articles/business/_risk-dlya-okruzhayuschej-sredy-ukrainy-ot-nashej-raboty-yavlyaetsya-minimalnym-s/481179 Глава Shell в Україні Грехем Тайлі заявив, що безпеку буріння через ґрунтові води в українських сланцях ще треба перевірити.

07.02.2013. Счет на 7 млрд долларов предъявлен Украине на законных основаниях. – Режим доступу: http://pronedra.ru/gas/2013/02/07/gazprom-naftogaz-ukrainy/ Карлос Паскуаль, представник Держдепартаменту США з енергетичних питань, в ході зустрічі з українським прем'єром Миколою Азаровим заявив, що отримання в майбутньому 25 млрд. кубометрів газу зі сланцевих родовищ гарантує отримання Україною статусу енергетичного центру Європи.

06.02.2013. Счет в газовой войне с Россией: побеждает Донецк, проигрывает Украина. – Режим доступу: http://pronedra.ru/gas/2013/02/06/gazovye-vojny/ Російсько-українська напруженість у газовій сфері була вигідна для лобіювання проекту розробки Юзівського і деяких інших сланцевих родовищ на Україні.

06.02.2013. Что нас убивает? На фоне сланцевого газа… – Режим доступу:

http://www.ostro.org/general/society/articles/414359/

05.02.2013. Добыча сланцевого газа в Донбассе. Версия Shell. – Режим доступу: http://telegraf.dn.ua/analytics/dobcha-slantsevogo-gaza-v-donbasse-versiya-shell/

05.02.2013. Ценная добыча. – Режим доступу: http://www.uaenergy.com.ua/post/13184/tsennaya-dobycha/

02.02.2013. Леонид Кучма: добыча сланцевого газа должна быть экологичной. – Режим доступу: http://oilgasfield.ru/news/71248.html

01.02.2013. Сланцевая волна докатилась до Украины. – Режим доступу: http://www.uaenergy.com.ua/post/13158/slantsevaya-volna-dokatilas-do-ukrainy/ 24 січня в Давосі, під час проведення Всесвітнього економічного форуму, англо-голландський нафтогазовий концерн Royal Dutch Shell і ТОВ "Надра Юзівська" у присутності Президента України Віктора Януковича і прем'єр-міністра Королівства Нідерландів Марка Рутта підписали угоду про розподіл продукції при розробці Юзівської газоперспективної ділянки, розташованої на території Харківської та Донецькій областей.

31.01.2013. В правительстве Украины считают, что Shell избавит страну от газовой зависимости. – Режим доступу: http://pronedra.ru/gas/2013/01/31/shell-ukraina/ Освоєння Юзівського родовища компанією Shell дозволить Україні довести обсяги власного видобутку газу до 40 млрд. кубометрів в рік при потребі 46 млрд. кубометрів. В даний час Київ веде переговори з видобувними компаніями з питання паралельної розробки інших ділянок сланцевого газу на Україні.

31.01.2013. Эксперт Российской Академии наук считает украинский "сланцевый проект" неудачной затеей. – Режим доступу: http://pronedra.ru/gas/2013/01/31/dobycha-slancevogo-gaza-na-ukraine/ Іван Данілін, експерт РАН, стверджує, що проект освоєння сланцевих родовищ в Україні приречений на провал.

28.01.2013. Украина давит на газ. – Режим доступу: http://www.uaenergy.com.ua/post/13113/ukraina-davit-na-gaz/ 24 січня Україна підписала з компанією Shell договір про розробку родовищ сланцевого газу в Харківській області. Крок, покликаний зменшити залежність від російського газу, викликав жорстку критику з боку різних сторін. У тому числі і українських націоналістів.

25.01.2013. Shell подписала соглашение с Украиной на освоение Юзовского месторождения. – Режим доступу: http://pronedra.ru/gas/2013/01/25/ukraina-shell/

25.01.2013. Газовые посланцы и урок потомкам. – Режим доступу: http://www.uaenergy.com.ua/post/13096/gazovye-poslantsy-i-urok-potomkam/ Видобуток сланцевого газу і газів щільних порід неминуче руйнує природне середовище. Внаслідок технології гідророзриву знищуються родючі ґрунти, забирається з водних об'єктів великий об'єм води, яка потім в забрудненому стані повертається на поверхню непридатною для подальшого використання.

24.01.2013. Украина может вдвое сократить закупки российского газа. – Режим доступу: http://www.uaenergy.com.ua/post/13082/ukraina-mozhet-vdvoe-sokratit-zakupki-rossijskogo-gaza/

24.01.2013. Сланцевый газ: болезни для украинцев, деньги для депутатов – экологи. – Режим доступу: http://062.ua/news/v-donecke/18506-slancevyy-gaz-bolezni-dlya-ukraincev-den-gi-dlya-deputatov-ekologi

17.01.2013. Shell будет разрабатывать украинское месторождение сланцевого газа в Донецком регионе. – Режим доступу: http://pronedra.ru/gas/2013/01/17/ukraina-shell/

16.01.2013. В облсовете делили сланцевый газ. – Режим доступу: http://dnews.donetsk.ua/news/2013/01/16/15688.html

16.01.2013. Все о добыче сланцевого газа в Донецкой области за 5 минут - видео-сюжет. – Режим доступу: http://novosti.dn.ua/details/194296/

Добыча сланцевого газа в Артемовском районе: факты и мнения. – Режим доступу: http://www.06274.com.ua/news/story/77

Сланцевый газ: практическая реализация // Зеркало недели. Украина. – 2012. – 27 декабря (№ 49). – Режим доступу: http://gazeta.zn.ua/ECONOMICS/slantsevyy_gaz__prakticheskaya_realizatsiya.html

06.11.2012. Ярош Ярослав. Shell указала на точку. Сланцевый газ вызывает смешанные чувства у общественности. – Режим доступу: http://minprom.ua/articles/108064.html

Тарнавский В. Перспективы добычи сланцевого газа в Украине // ЭСКО: электронный журнал энергосервисной компании "Экологические системы". – 2012. – № 7. – Режим доступу: http://esco-ecosys.narod.ru/2012_7/art49.htm

11.06.2012. Тарнавский Виктор. Сланцевые надежды (часть II). – Режим доступу: http://www.uaenergy.com.ua/c225758200614cc9/0/2ab331d7b601c175c2257a1500501bf6 Перспективы добычи сланцевого газа в Украине.

26.02.2012. Вулф Марти. Золотой век природного газа / підготовлено Forexpf.ru за матеріалами The Financial Times. – Джерело: Forexpf.Ru. – Новини ринку Forex. – Режим доступу: http://www.forexpf.ru/forum/index.php?showtopic=479621 Світова революція природного газу в повному розпалі.

15.02.2013. Зачем пришел "Shell"? Плюсы и минусы добычи сланцевого газа в Донбассе. – Режим доступу: http://www.ostro.org/donetsk/society/articles/414902/

01.02.2012. Кривуля Александра. Сланцевые надежды.– Режим доступу: http://minprom.ua/articles/87076.html Мировая практика, украинские запасы, реальные перспективы.

23.02.2011. Сланцевый газ в Украине: "Газпром" не верит, Америка – проверит. – Режим доступу: http://news.finance.ua/ru/~/2/0/all/2011/02/23/228856 У "Газпромі" не вірять у перспективність видобутку сланцевого газу в Україні, а намір наших влад вирішити проблеми диверсифікації енергопостачань за його рахунок називають "ілюзією".

20.05.2010. Тарнавский Виктор. Сланцевые перспективы (часть I). В США и Европе разгорается новая "газовая лихорадка". – Режим доступу: http://www.uaenergy.com.ua/c225758200614cc9/0/3fcbb28668aa0d65c225772700521c2e

16.04.2010. Перспективы добычи сланцевого газа в Украине не изучены и их сложно оценивать. Экспертный совет: Стоит ли рассчитывать на сланцевый газ? / МинПром. – Режим доступу: http://minprom.ua/articles/41832.html

Антисланцевий рух

04.04.2013. Антисланцевое движение — следствие невыполненного задания. – Режим доступу: http://www.uaenergy.com.ua/post/13786/antislantsevoe-dvizhenie-sledstvie-nevypolnennogo/

04.04.2013. О вреде отсутствия энергетического диалога. – Режим доступу: http://www.uaenergy.com.ua/post/13787

01.04.2013. В Донецке 200 человек вышли против сланцевого газа. - Режим доступу: http://donetskie.com/novosti/2013/04/01/v-donetske-200-chelovek-vyshli-protiv-slantsevogo-gaza

01.04.2013. Жители Горловки (Донецкая область) советуют Януковичу добывать сланцевый газ в Межигорье. – Режим доступу: http://donetskie.com/novosti/2013/04/01/zhiteli-gorlovki-donetskaya-oblast-sovetuyut-yanukovichu-dobyvat-slantsevyy-gaz-v-mezhigore-video

31.03.2013. В Донецке протестовали против добычи сланцевого газа. – Режим доступу: http://podrobnosti.ua/society/2013/03/31/896808.html

27.03.2013. В Харьковской области набирают силу "сланцевые" протесты. – Режим доступу: http://www.uaenergy.com.ua/post/13668/v-harkovskoj-oblasti-nabirayut-silu-slantsevye/

26.03.2013. Сланцевый газ: вопрос, расколовший Донбасс. – Режим доступу: http://censor.net.ua/resonance/237019/slantsevyyi_gaz_vopros_raskolovshiyi_donbass

22.03.2013. Сланцевые скандалы: "...мы голосуем за Партию регионов, а она нас травит и грабит?!". – Режим доступу: http://www.uaenergy.com.ua/post/13624/slantsevye-skandaly-my-golosuem-za-partiyu-regionov/

21.03.2013. Общественные организации Донецка судятся с облсоветом из-за добычи сланцевого газа. – Режим доступу: Источник

20.03.2013. Митингующие под Донецкой ОГА против сланцевого газа, беспокоятся за экологию России. – Режим доступу: http://telegraf.dn.ua/news/mitinguyushhie-pod-donetskoj-oga-protiv-slantsevogo-gaza-bespokoyatsya-za-ekologiyu-rossii/

18.03.2013. Краматорчане провели ещё один протест против сланцевого газа. – Режим досупу: Источник

18.03.2013. В Славянске против сланцевого газа протестуют активнее, чем в Донецке. – Режим доступу: http://tvoyapravda.com/v-slavyanske-protiv-slancevogo-gaza-protestuyut-aktivnee-chem-v-donecke/

18.03.2013. В Донецкой области прошел многотысячный митинг против сланцевого газа. – Режим доступу: http://telegraf.dn.ua/news/v-donetskoj-oblasti-proshel-mnogotsyachnj-miting-protiv-slantsevogo-gaza/

18.03.2013. По Донецкой области прокатилась новая волна митингов против сланцевого газа. – Режим доступу: http://vybory.org.ua/?id=119366

18.03.2013. Суд постановил, что сланцевый газ в Донецкой области добываться будет. – Режим доступу: http://orbita.dn.ua/news-all/sud-postanovil-chto-slantsevy-j-gaz-v-donetskoj-oblasti-doby-vat-sya-budet.html

17.03.2013. "Янукович, пощади Донбасс!". Жители Донецка и области вышли на митинг против добычи сланцевого газа. – Режим доступу: http://www.ostro.org/donetsk/society/news/416431/

17.03.2013. В Донецке объяснили, почему сланцевый газ добывать нельзя. – Режим доступу: http://ura.dn.ua/17.03.2013/136885.html

14.03.2013. В Донецкой области проходят массовые протесты украинцев против сланцевой добычи. – Режим доступу: http://pronedra.ru/gas/2013/03/14/ukraincy-protiv-dobychi-slancevogo-gaza/

01.03.2013. В Донецке снова протестовали против добычи сланцевого газа. – Режим доступу: http://obs.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=2978&Itemid=11

27.02.2013. На Украине начались массовые протесты против добычи сланцевого газа. – Режим доступу: http://pronedra.ru/gas/2013/02/27/protesty-protiv-dobychi-slancevogo-gaza-v-ukraine/

09.02.2013. Донецкие родители устроили акцию протеста против "газового Чернобыля". – Режим доступу: http://062.ua/news/v-donecke/18822-doneckie-roditeli-ustroili-akciyu-protesta-protiv-gazovogo-chernobylya-foto

01.02.2013. Власти Донетчины вызвали на диалог противников сланцевого газа. – Режим доступу: http://ura.dn.ua/01.02.2013/135142.html

В Мариуполе митинг против добычи сланцевого газа собрал около 300 человек. – Режим доступу: http://www.0629.com.ua/news/288219

Донбасс против сланцевого газа. – Режим доступу: Источник

Митинг против добычи сланцевого газа в Артемовском районе: депутатов назвали предателями, Януковича - тоже. – Режим доступу: http://www.06274.com.ua/news/288252

Общественность Донецкой области заявляет о недопустимости добычи в Украине сланцевого газа. – Режим доступу: Источник

Видобуток сланцевого газу в інших країнах

06.04.2013. Пузырь сланцевого газа лопнул. – Режим доступу: http://minprom.ua/page3/news120457.html Поки світ дивиться із заздрістю і хвилюванням на бум сланцевого газу, що почався у США, коли країни від Китаю до Польщі, Франції і Великобританії починають запускати такі ж проекти, стає зрозуміло, що бум сланцевого газу в США – гігантська бульбашка.

05.04.2013. Будущее США зависит от сланцевого газа. – Режим доступу: http://expert.ru/2013/04/5/buduschee-ssha-zavisit-ot-slantsevogo-gaza/

04.04.2013. В США сланцевый газ добывают возле школ и стадионов — Добкин. – Режим доступу: http://delo.ua/opinions/v-ssha-slancevyj-gaz-dobyvajut-vozle-shkol-i-stadionov-dobkin-201336/

28.03.2013. "Газпром" проигрывает информационную войну против альтернативных источников энергии. – Режим доступу: http://www.uaenergy.com.ua/post/13689/gazprom-proigryvaet-informatsionnuyu-vojnu-protiv/ Сланцеве бій "Газпром" програв своєму основному споживачу – Україні, після того, як Київ підписав 50-річний контракт з компанією Shell на розробку Юзівського родовища і до травня запланував укласти угоду з Chevron щодо Олеської газової площі. В разі запуску промислового видобутку газу в Донецькій області і на заході країни Росія ризикує втратити один з основних важелів тиску на Україну.

25.03.2013. Китай — второе направление сланцевой революции, — "Atlantico" (Франция). – Режим доступу: http://www.uaenergy.com.ua/post/13645/kitaj-vtoroe-napravlenie-slantsevoj-revolyutsii/

20.03.2013. Испания тоже подумывает о добыче сланцевого газа - "il Legno Storto" (Италия). – Режим доступу: http://www.uaenergy.com.ua/post/13594/ispaniya-tozhe-podumyvaet-o-dobyche-slantsevogo-gaza-il/

19.03.2013. Германия еще не созрела для сланцевой революции. – Режим доступу: http://minprom.ua/news/118892.html У Німеччині вже є "сланцеві революціонери", але до самої сланцевої революції ще далеко. І не факт, що вона взагалі відбудеться.

17.03.2013. Газпром придавили сланцем. – Режим доступу: http://minprom.ua/news/118708.html Німецькі партнери "Газпрому" з Wintershall пропонують розвивати в країні видобуток сланцевого газу. Розробка родовищ компенсувала би падіння обсягів видобутку традиційного газу, яким Німеччина забезпечує себе лише на 11%.

12.03.2013. Китай оказался не готов к масштабной добыче сланцевого газа. – Режим доступу: http://minprom.ua/news/118249.html Незважаючи на найбільші запаси сланцевого газу у світі, Китаю не вдасться повторити недавні успіхи США з видобутку вуглеводнів. Підйому в секторі заважають складні геологічні умови видобутку, висока вартість буріння і відсутність досвіду подібних робіт у більшості компаній.

26.02.2013. Соседский опыт. – Режим доступу: http://www.uaenergy.com.ua/post/13393/sosedskij-opyt/ Екологічні аспекти видобутку нетрадиційних вуглеводнів, навколо яких зараз ведеться багато дискусій, регулюються в різних країнах по-різному. Для України найбільш цікавим може бути досвід країн Євросоюзу, в яких видано найбільшу кількість ліцензій на видобуток сланцевого газу – Німеччині, Польщі, Франції і Великобританії.

25.02.2013. Нетрадиционный газ в Германии: Ordnung uber alles. – Режим доступу: http://www.uaenergy.com.ua/post/13368/netraditsionnyj-gaz-v-germanii-rdnung-ber-alles/ "Зелена" Німеччина, яку важко запідозрити в проведенні неекологічної промислової політики, є показовим прикладом для України у питаннях "що робити?" і "чого не варто робити?". Дослідження і дискусії в Німеччині з приводу видобутку сланцевого газу.

19.02.2013. Алжирский излом (часть II). – Режим доступу: http://www.uaenergy.com.ua/post/13325/alzhirskij-izlom-chast/ Видобуток сланцевого газу в Алжирі.

08.02.2013. Сланцевый газ: "за" или "против"? Опыт Польши. – Режим доступу: http://gazeta.zn.ua/internal/slancevyy-gaz-za-ili-protiv.html Польща і Україна намагаються знизити свою енергозалежність від Росії, а їх запаси сланцевого газу оцінюються як перспективні.

17.02.2012. Тарнавський Виктор. Газовый рынок США. Почему в Америке газ стоит в пять раз дешевле, чем в Украине. – Режим доступу: http://www.uaenergy.com.ua/c225758200614cc9/0/2fabd59aa3d781a2c22579a4005a8d01 Завдяки різкому збільшенню обсягів видобутку сланцевого газу, США в 2009 р. повернули собі статус найбільшого в світі виробника природного газу.

01.08 2011. Тарнавський В. Польский полигон. – Режим доступу: http://finforum.org/page/index.html/_/economics/polskij-poligon-r20806