Пожалуйста, включите поддержку работы со скриптами.
Повернутися до списку

"Духовний взірець українського народу: Т. Г. Шевченко"

…Свою Україну любіть,
Любіть її… Во время люте,
В остатню тяжкую минуту
За неї Господа моліть.

Тарас ШевченкоШевченко Т. Я так її, я так люблю…: вибрані вірші та поеми [Текст] / упоряд. і прим. М. М. Павлюка ; вст. ст. М. Г. Жулинського. - К. : Либідь, 2004. - 704 с. : ілюстр.

Поетична спадщина Тараса Григоровича Шевченка вже давно переросла національні межі й увійшла до скарбниці надбань світової літератури. Правда "Кобзаря", як правда Святого Письма, для людства ніколи не постаріє, не погасне. Шевченко відкрив світові Україну, розкрив її душу, героїчні і трагічні сторінки її історії.
Палке слово Шевченка, пройняте безмежною любов'ю до свого народу, залишається і в наші часи життєдайним джерелом, нестримним стимулом національного і духовного відродження сучасної України. Шевченко - це код нації, а в його поезії закодовані генетичні основи української духовності.
Видання, що засвідчує нашу глибоку шану й любов до Великого Кобзаря, містить вибрані оригінальні твори та їх переклади російською мовою. Книга щедро ілюстрована малюнками, офортами та малярськими творами Шевченка, які віддзеркалюють ще одну яскраву грань його могутнього таланту, наочно підтверджують його неосяжний мистецький потенціал.Дзюба І. М. Тарас Шевченко. Життя і творчість [Текст] / І. М. Дзюба. - 2-ге вид. - К. : Києво-Могилянська академія, 2008. - 718 с.

Про Тараса Шевченка - поета і людину - написано вже не одну сотню книжок мовами різних народів світу. Це видання поєднує розповідь про життєвий і творчий шлях великого поета і художника з інтерпретацією його спадщини, аналізом конкретних творів та характерних мотивів поезії й прози в синхронному й діахронному вимірах. Автор прагнув охопити весь простір літературної та громадянської діяльності великого сина України в широкому історичному та естетичному контексті, розкрити центральне місце Шевченка в усьому національному житті, з'ясувати природу його магнетичної влади над поколіннями українців.Спогади про Тараса Шевченка [Текст] / уклад. і прим. В. С. Бородіна, М. М. Павлюка, О. В. Бороня ; передм. В. Л. Смілянської. - К. : Дніпро, 2010. - 608 с.

Літературні мемуари становлять золотий фонд світової художньо-документальної літератури. До збірника ввійшли мемуари сучасників Кобзаря. Матеріали видання, в яких розповідається про окремі епізоди життя Т. Г. Шевченка, створюють цілісну картину життєвого і творчого шляху основоположника нової української літератури. Характеризуючи світогляд поета, мемуаристи одностайно відзначають його демократизм, любов до батьківщини, ненависть до кріпосництва, довірливість і доброту.
Зайцев П. Життя Тараса Шевченка [Текст] / П. Зайцев. - 2-ге вид. - К. : Обереги, 2004. - 480 с. - (Сер. "Бібліотека українського раритету").

Талановита монографія відомого шевченкознавця своєчасно не дійшла до свого основного читача. Написана на підставі першоджерел, вона є видатним досягненням шевченкознавства, всебічно простежує життя Шевченка, глибоко аналізує його творчу спадщину, вводить читача у дивосвіт шевченкового слова. Вона значно доповнює, поглиблює й інтерпретує на вищому рівні життєпис Шевченка. Книга розкриває і утверджує новий, нетрадиційний образ Шевченка й водночас повертає із забуття добре ім'я її автора.Стець Н. С. На водах, берегах та островах Аралу [Текст] / Н. С. Стець. - Львів : Простір М, 2011. - 182 с.

Життя Шевченка склалося так, що крім уявних плавань Чорним морем і реальної плавби Фінською затокою Балтійського моря, йому довелося помандрувати й іншими морями. В книжці подається оповідь про близько півторарічний проміжок часу в засланні Т. Г. Шевченка, який припав на його участь в Аральскій експедиції. Цей недостатньо досліджений період в житті поета доповнюється біографічними даними про його життя та мистецьку творчість. Праця має дослідницький характер. Топографічно локалізовано і календаризовано понад 50 малюнків, виконаних Шевченком під час Аральської експедиції 1848-1849 років. Матеріал подається у формі художньо-документального переказу.Космеда Т. А. Ego i Alter Ego Тараса Шевченка в комунікативному просторі щоденникового дискурсу [Текст] / Т. А. Космеда. - Дрогобич : Коло, 2012. - 372 с.

Тарас Шевченко гармонійно поєднує своє сутнісне українське начало із набутими в російській культурі знаннями. Його українське світорозуміння, світовідчуття й світобачення, з одного боку, відмежовується, а з іншого - порівнюється із російським. У монографії розглянуто деякі аспекти лінгвоперсонології, зокрема питання, що стосуються класифікації типів мовної особистості, основні положення теорії автокомунікації, а також продемонстровано досвід аналізу автокомунікації Тараса Шевченка, що віддзеркалена в щоденнику письменника, репрезентованому російською мовою. Йдеться й про специфіку щоденникового жанру загалом, що мотивує виокремлення самостійного напряму філологічної науки - девіаріумології (щоденникознавство).Мельниченко В. Ю. Тарас Шевченко в Москві [Текст] / В. Ю. Мельниченко. - К. : Либідь, 2009. - 740 с. : ілюстр. - (Бібліотека Шевченківського комітету).

У книзі розкрито малодосліджену сторінку шевченкової біографії - поетове перебування в Москві у 1844,1845,1858 і 1859 роках. Автор змальовує життя тодішньої Москви в усіх його побутових і культурних подробицях, подає портрети "освічених москвичів" - знайомих Шевченка та життєписи його друзів Осипа Бодянського й Михайла Щепкіна. Стрижнем усієї книги є висвітлення впливу Москви і московських знайомств на життя та творчість Тараса Шевченка. Видання ілюстроване шевченковими графічними і живописними творами, архівними фотографіями, багато з яких публікуються вперше.Яцюк В. М. Віч-на-віч із Шевченком: Іконографія 1838-1861 років [Текст] / В. М. Яцюк. - К. : Балтія Друк, 2004. - 112 с. : ілюстр.

Тарас Шевченко… У кожного він свій. Образ найщирішого лірика і гнівного бунтаря, поета, художника, людини, духовного батька відродженої української нації постає завдяки поетичним, прозовим і малярським творам митця, щоденнику й листуванню, спогадам друзів. Однак цей збірний портрет з уяви не був би таким виразним, якби не було змоги окреслити його достеменним зоровим образом, - навіть розмаїттям образів, серед яких і автопортрети художника, і портрети його сучасників, і прижиттєві фотографії Шевченка. Все це - дуже цінне і важливе, бо недаремно ж великі митці твердили, що для них портрет людини є живим відбитком її душі…
У виданні представлено масив портретів Шевченка. Ці зображення є важливими художніми документами при створенні якомога повнішого життєпису поета-художника та змалюванні його узагальненого психологічного портрета. На особливу увагу заслуговують начерки в жанрі дружнього шаржу та карикатури, наповнені добродушним гумором.
Альбом - своєрідне завершення тривалого і складного етапу роботи над дослідженням прижиттєвої іконографії Тараса Шевченка.Цвілюк С. А. Історична мудрість Великого Кобзаря. Історизм та соціально-політичний вимір епічних творів Тараса Шевченка [Текст] / С. А. Цвілюк. - Одеса : Маяк, 2008. - 312 с.

У творчому доробку Тараса Шевченка поряд з емоційною, наснаженою публіцистичним запалом лірикою, виділяються епічні твори, у яких подано сторінки героїчної й глибоко драматичної минувшини українського народу, його боротьби за національну свободу. Світ козаччини, героїка боротьби проти ворогів України превалює в усій його творчій спадщині.
На вагому думку Івана Франка, в своїх історичних поемах Шевченко заклав "основи історичної мудрості, яка в нього набагато глибша і вільніша, аніж у сучасних українських істориків".
У виданні оповідається про високі епічні зразки Тараса Шевченка, які збагатили не тільки українську, але й світову літературу.Славить Грузія Кобзаря [Текст] : літ.-публіцист. збірник / упор., передм., перекл., заг. ред. Р. Ш. Чілачави. - Львів : Світ, 2011. - 296 с. - (Сер. "Шевченко і світ").

Жива могутня творчість поета і голос його ліри до сьогодні чарують не лише українців, а й представників інших народів.
До збірника увійшли поезії, наукові розвідки, літературознавчі і мистецтвознавчі роздуми грузинських авторів про життя, поетичну й малярську спадщину Т. Шевченка, про світове значення його творчості, а також вибрані поезії Т. Шевченка та їх грузинські переклади. Усі вони свідчать про справжню популярність українського генія в братній Грузії, про щиру любов і повагу до його таланту.Борітеся - поборете! [Текст] : пропам'ятна книжка з нагоди відкриття пам'ятника Т. Шевченкові в Сиракузах = Battle on - and win your battle! : commemorative book of the Taras Shevchenko monument unveiling in Syracuse / ред. і упоряд. М. Дупляк. - Сиракузи : Комітет будови пам'ятника Т. Шевченкові, 2010. - 225 с. : ілюстр.

Українці, де б вони не жили, належать до однієї велетенської родини. Їх об'єднує один дух, одне почуття пошани Тараса Шевченка. Книжка приурочена до відкриття пам'ятника Т. Шевченкові в Сиракузах. Сповнилася мрія кількох поколінь українців, які прожили свій вік поза межами рідної України, але ніколи не забували "Заповіту" нашого національного пророка.Шляхами Тараса Шевченка. Чернігівщина [Текст] : путівник / авт. тексту С. Л. Лаєвський та ін. - К. : Богдана, 2012. - 276 с. : ілюстр.

Після від'їзду з України Тарас Шевченко тричі відвідував батьківщину. Його шляхи пролягали й територією історичної Чернігівщини. Путівник запрошує шанувальників Кобзаря подорожувати шляхами Чернігівщини - містами, містечками і селами, що відвідав за життя великий син України.
Подані відомості про увічнення пам'яті Великого Кобзаря (пам'ятники, меморіальні дошки, вулиці, установи, що носять ім'я Т. Г. Шевченка).
Путівник містить інформацію про лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка, життя і діяльність яких пов'язані з Чернігівською областю.