Пожалуйста, включите поддержку работы со скриптами.
Повернутися до списку

"Україна та ЄС - зовнішньоекономічне перезавантаження"

На сучасному етапі одним з пріоритетних напрямків зовнішньоекономічної діяльності України є подальший розвиток торгівельно-економічного та інвестиційного співробітництва з країнами ЄС, адже протягом останніх років ЄС був активним зовнішньоторговельним партнером нашої держави. Незважаючи на тимчасові труднощі, цей вектор економічного розвитку України залишається актуальним. На виставці представлені видання, які висвітлюють багатогранність сьогоднішніх економічних стосунків України та ЄС та аналіз різних аспектів їх нового наповнення.Кендюхов, О. В. Геоекономічна стратегія розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів [Текст] : [монографія] / О. В. Кендюхов, Н. М. Калмикова, І. В. Злобін. - Донецьк : ДонНТУ, 2012. - 244 с.

Автори монографії досліджують геоекономічні імперативи розвитку євро-інтеграційного вектору України та підвищення в цьому контексті економічного потенціалу старопромислових регіонів. Ключові проблеми національного економічного розвитку розглядаються на тлі глобальних економічних процесів та світової конкуренції.Ситнік, І. В. Управління інтеграційними процесами національної економіки [Текст] : монографія / І. В. Ситнік ; ДонДУУ. - Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2011. - 352 с.

Спеціаліст Донецького державного університету управління І. В. Ситнік у своїй монографії звертається до сутності інтеграційних процесів та визначення передумов та етапів їх розвитку. Автор теоретично обґрунтовує нову концепцію державного управління євроінтеграційними процесами економіки України та розробляє науково-методологічні підходи і практичні рекомендації щодо її втілення.Прогнозування зовнішньої стійкості економіки України [Текст] : аналітична доповідь / Т. А. Тищук, Д. С. Покришка, Д .О. Мохортих, О. В. Іванов ; за ред. Я. А. Жаліла. - К. : НІСД, 2013. - 43 с.

В аналітичній доповіді визначено основні фактори вразливості економіки України до зовнішніх шоків та тенденції формування зовнішньоекономічної стійкості країни. Автори також розглядають основні зовнішні ризики дестабілізації національної економіки і пропонують напрямки боротьби з ними.
Ризики європейського інтеграційного проекту: виклики та можливості для України [Текст] : аналітична доповідь / І. В. Клименко, І. В. Ус ; Нац. ін.-т стратег. дослідж. - К. : НІСД, 2012. - 83 с.

Автори аналітичної доповіді аналізують особливості і чинники інтеграційних процесів у ЄС. Значну увагу приділено проблемам економічної конкурентоспроможності та банківської кризи і антикризових заходів. Також у доповіді досліджено економічні виклики для України, пов'язані із загостренням кризи в Єврозоні.Попова, В. Г. Міжнародна конкурентоспроможність регіональних господарських комплексів в контексті економічної інтеграції [Текст] : монографія / В. Г. Попова ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк : ДонНУ, 2013. - 227 с.

Монографія В. Г. Попової присвячена проблемам міжнародної конкурентоспроможності регіональних господарських комплексів України в умовах сучасних процесів євроінтеграції та міжнародної інтеграції. Викладення матеріла супроводжується таблицями, схемами та діаграмами.Приоритеты и ценности социально-экономической политики стран Евросоюза [Текст] / под ред. Н. П. Шмелева, В. В. Перской ; Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. - М. : РАГС, 2008. - 387 с.

У монографії російських вчених розглядається широке коло питань, пов'язаних із соціально-економічним розвитком країн Євросоюзу в умовах трансформування геополітичної та геоекономічної систем світу. Матеріали видання супроводжуються відповідними таблицями та схемами.Нові можливості бізнес-асоціацій у глобалізованому світі [Текст] / Ін-т власн. і свободи ; ред. Д. В. Ляпін. - К. : б. в. , 2010. - 107 с.

Видання Інституту власності і свободи містить матеріали конференцій і круглих столів, проведених протягом 2010 року спільно з Комітетом ВР України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва. Заходи було присвячено перспективам і новим інструментам проведення діалогу та консультацій між органами державної влади і бізнес-асоціаціями в умовах глобального світу та нових можливостей, в тому числі народжених перемовинами з ЄС.Членство України у СОТ: нові можливості та виклики для бізнес-асоціацій [Текст] : школа професійної освіти для бізнес-асоціацій. Модуль G: бізнес-асоціації та СОТ / ред. Д. В. Ляпін ; Ін-т власності і свободи. - К. : б .в. , 2010. - 103 с.

Видання містить докладну інформацію щодо можливостей, які надає Україні та її бізнес-асоціаціям членство у Світовій організації торгівлі. До книги увійшли матеріали міжнародних семінарів, які Інститут власності і свободи провів протягом 2009-2010 рр.Парахонський, Б. О. Міжнародне безпекове середовище: виклики і загрози національній безпеці України [Текст] : аналітична доповідь / Б. О. Парахонський, Г. М. Яворська, О. О. Резнікова ; Нац ін.-т стратег. досліджень. - К. : НІСД, 2013. - 53 с.

В аналітичній доповіді науковців Національного інституту стратегічних досліджень Б. О. Парахонського, Г. М. Яворської та О. О. Резнікова розглядаються зміни, що відбуваються в сучасному міжнародному середовищі безпеки, та їх вплив на національну безпеку України. Автори також визначають роль нових викликів та загроз, актуальних для України в сучасний період.Економіка України в умовах глобалізації [Текст] : монографія / М-во освіти і науки України, Чернівец. торговельно-економ. ін-т КНТЕУ ; за ред. І. М. Школи, О. В. Бабинської. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2009. - 526 с.

Монографія, написана колективом відомих українських вчених-економістів, висвітлює питання побудови прогностичних сценаріїв і моделей розвитку національної економіки і визначає пріоритетні напрямки її функціонування в умовах євроінтеграції і глобалізації.Актуальні проблеми управління зовнішньоекономічною діяльністю [Текст] / [редкол. : О. С. Поважний (гол. ред.) та ін.]. - Донецьк : ДонДУУ, 2012. - 319 с.

Збірку наукових праць викладачів і аспірантів Донецького державного університету управління присвячено загальнодержавним, регіональним, галузевим проблемам зовнішньоекономічної діяльності на сучасному етапі розвитку євроінтеграційних процесів в Україні.Пісьмаченко, Л. М. Державне управління зовнішньоторговельною діяльністю в Україні: регулювання та контроль [Текст] : монографія / Л. М. Пісьмаченко. - Донецьк : Юго-Восток, 2008. - 365 с.

Монографія присвячена розробці теоретичних і методичних засад державного управління зовнішньоторговельними відносинами в умовах сучасного етапу української євроінтеграції.Батченко, Л. В. Методика системної діагностики впливу стану зовнішньої торгівлі на зміну рівня економічного суверенітету України [Текст] / Л. В. Батченко, О. О. Ашурков, О. Г. Ткаченко ; Ін-т економіко-правових досліджень НАН України. - Донецьк : Юго-Восток, 2012. - 76 с.

Автори книги - спеціалісти інституту економіко-правових досліджень НАН України - обґрунтовують загальні положення та методологію оцінювання впливу зовнішньоекономічної політики, нових стосунків з ЄС, зовнішньої торгівлі на зміну рівня економічного суверенітету України та на ситуацію, що склалася в окремих галузях господарювання. Викладений матеріал супроводжується відповідними таблицями, діаграмами, графіками.