Get Adobe Flash player

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР № ____
на використання твору

м. Донецьк «____» ____________ 20___ р.

___________________________________________________________________________________________
(ПІБ фізичної особи, автора, співавторів)

(далі – Автор, Автори), який діє на підставі цивільної правосуб’єктності, з одного боку, та Комунальний заклад культури – Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської (далі – Бібліотека) в особі директора Новакової Людмили Опанасівни, яка діє на підставі Статуту, з іншого боку, керуючись Цивільним кодексом України, Законом України № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. «Про авторське право і суміжні права» (зі змінами), уклали цей авторський договір (далі – Договір) про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Відповідно до цього Договору Автор передає Бібліотеці право на надання доступу до електронної версії твору 

 

_____________________________________________________________________________________________________
(далі – Твір).

1.2. Автор передає Бібліотеці Твір у електронній формі (у форматі PDF, DOC) для розміщення в Електронній бібліотеці Донеччини, електронній бібліотеці «Культура України» в мережі Інтернет або в локальній мережі Бібліотеки – Інтранет.
1.3. Право, надане Автором Бібліотеці, не є виключним.

2. Ціна договору
2.1. Сторони діють у рамках цього Договору на безоплатній основі.

3. Обов’язки сторін
3.1. Бібліотека зобов’язується:
- розмістити Твір на своєму сайті в мережі Інтернет або Інтранет протягом 10 днів з моменту передачі його Автором, а також за згодою автора розмістити Твір в електронній бібліотеці «Культура України» (відповідної тематики);
- не порушувати особистих немайнових прав та майнових прав Автора.
3.2. Автор зобов’язується передати Бібліотеці Твір у електронній формі в день підписання Сторонами Договору.

4. Відповідальність сторін 4.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно із чинним законодавством України.

5. Інші умови
5.1. Договір укладено терміном на ___________.
5.2. Договір набуває чинності з дня його підписання. Якщо жодна із Сторін не заявила про припинення Договору, то він продовжується до розірвання його Сторонами.
5.3. З дня підписання цього Договору зміни та доповнення до нього можуть вноситись лише за згодою Сторін у письмовій формі шляхом укладення додаткових угод.
5.4. Договір укладений українською мовою у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін.

6. Реквізити і підписи сторін

 

Бібліотека
Назва: КЗК – Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської
Юридична адреса: вул. Артема, 84, м. Донецьк, 83001
Код ЄДРПОУ: 02218631
Поштова адреса: вул. Артема, 84, м. Донецьк, 83001
Тел.: +380 (62) 345-10-13;
        +380 (62) 305-34-67 http://library.donetsk.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

________________________ підпис
          М. П.

Автор
ПІБ __________________________________________________
Паспорт: серія ________ № ____________________________ Виданий______________________________________________
«_____» ________________ року,
який проживає за адресою ____________________________ ______________________________________________________ ідентифікаційний код _________________________________
Тел. _________________________________________________

______________________підпис