Get Adobe Flash player

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР № ____
про передачу невиключних прав на використання твору

м. Донецьк                                                                           «____» ____________ 201__ р.

 

 

 

___________________________________________________________________________________________

(ПІБ фізичної особи, автора, співавторів, правонаступника)

(далі – Автор, Автори), який діє на підставі цивільної правосуб’єктності, з однієї сторони, та Комунальний заклад культури – Донецька обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Н. К. Крупської (далі – Бібліотека)
в особі в. о. генерального директора Авдєєнко Наталії Петрівни, яка діє на підставі Статуту, з іншої сторони, керуючись Цивільним кодексом України, Законом України № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. «Про авторське право і суміжні права» (зі змінами), уклали цей авторський договір (далі – Договір) про наступне:

 

1.        Предмет договору

 

1.1.  У межах даного Договору Автор надає Бібліотеціневиключні права на використання електронної версії твору____________________________________________________________________________________________________________________________________________ (далі – Твір).

1.2.  Автор передає Бібліотеці Твір у електронній формі (у форматі pdf, doc) для розміщення в Електронній бібліотеці Донеччини:

     на сайті Бібліотеки в мережі Інтернет _____ .

     в локальній мережі Бібліотеки (Інтранет) _____ .

 

2.     Обов’язки сторін

 

2.1.  Електронна бібліотека Донеччини (ЕБД) – це цифрова повнотекстова база друкованих творів авторів Донецького краю, періодичних краєзнавчих видань та аналітико-методичних і бібліографічних видань бібліотеки.

2.2.  Розміщуючи свій Твір в ЕБД, Автор, Автори приймають умови цього Договору.

2.3.  Твір не може бути розміщений в ЕБД, якщо він порушує права людини на таємницю її особистого життя, завдає шкоди громадському порядку, здоров’ю і моральному стану особистості, містить інформацію, що охороняється державою.

2.4.  Автор зобов’язується передати Бібліотеці електронну версію твору в день підписання Сторонами Договору.

2.5.  Автор підтверджує, що розміщуючи Твір в ЕБД він не порушує прав третіх осіб (інших авторів або видавців). Автор підтверджує, що на момент розміщення Твору в ЕБД, лише йому належать виключні майнові права на Твір.

2.6.  Бібліотека зобов’язується:

     розмістити Твір на сайті Бібліотеки в мережі Інтернет або Інтранет (визначається Автором) протягом 10 днів з моменту його передачі;

     не порушувати особистих немайнових прав та майнових прав Автора.         

2.7.  Бібліотека в ЕБД чітко визначає ім’я Автора, Авторів Твору і не вносить ніяких змін до Твору.

 

3.     Відповідальність сторін

 

3.1.   За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно із чинним законодавством України.

3.2.   Автор зберігає за собою право використовувати самостійно чи передавати аналогічні права на використання твору третім особам.

 

4.     Ціна договору

 

4.1.  Сторони діють у рамках цього Договору на безоплатній основі.

 

5.     Інші умови

 

5.1.   Договір вступає в силу з дати його підписання.

5.2.   Якщо жодна із Сторін не заявила про припинення Договору, то він продовжується до розірвання його Сторонами.

5.3.   З дня підписання цього Договору зміни та доповнення до нього можуть вноситись лише за згодою Сторін у письмовій формі шляхом укладення додаткових угод.

5.4.   Договір укладений українською мовою у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін.

 

6.     Реквізити і підписи сторін

 

Бібліотека

Автор

Назва: КЗК – Донецька обласна  універсальна наукова бібліотека            ім. Н. К. Крупської

Юридична адреса: вул. Артема, 84,

м. Донецьк, 83001

Код ЄДРПОУ: 02218631

Поштова адреса: вул. Артема, 84,

м. Донецьк, 83001

тел.: +38 (062) 345-10-13;

+38 (062) 305-34-67

http://library.donetsk.ua

e-mail: dob@library.donetsk.ua

 ПІБ______________________________________

 Паспорт: серія ________ №_________________

 Виданий_________________________________

 «_____» ________________ року,

 який проживає за адресою:   ________________________________________

________________________________________

 ідентифікаційний код _____________________

 тел. ____________________________________

 

________________________ підпис

м. п.

 _______________________підпис