Get Adobe Flash player

АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР № ____
про передачу невиключних прав на використання твору

м. Донецьк                                                                           «____» ____________ 201__ р.

 

 

 

___________________________________________________________________________________________

(ПІБ фізичної особи, автора, співавторів, правонаступника)

(далі – Автор, Автори), який діє на підставі цивільної правосуб’єктності, з однієї сторони, та Комунальний заклад культури – Донецька обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Н. К. Крупської (далі – Бібліотека)
в особі в. о. генерального директора Авдєєнко Наталії Петрівни, яка діє на підставі Статуту, з іншої сторони, керуючись Цивільним кодексом України, Законом України № 3792-ХІІ від 23.12.1993 р. «Про авторське право і суміжні права» (зі змінами), уклали цей авторський договір (далі – Договір) про наступне:

 

1.        Предмет договору

 

1.1.  У межах даного Договору Автор надає Бібліотеціневиключні права на використання електронної версії твору____________________________________________________________________________________________________________________________________________ (далі – Твір).

1.2.  Автор передає Бібліотеці Твір у електронній формі (у форматі pdf, doc) для розміщення в Електронній бібліотеці Донеччини:

     на сайті Бібліотеки в мережі Інтернет _____ .

     в локальній мережі Бібліотеки (Інтранет) _____ .

 

2.     Обов’язки сторін

 

2.1.  Електронна бібліотека Донеччини (ЕБД) – це цифрова повнотекстова база друкованих творів авторів Донецького краю, періодичних краєзнавчих видань та аналітико-методичних і бібліографічних видань бібліотеки.

2.2.  Розміщуючи свій Твір в ЕБД, Автор, Автори приймають умови цього Договору.

2.3.  Твір не може бути розміщений в ЕБД, якщо він порушує права людини на таємницю її особистого життя, завдає шкоди громадському порядку, здоров’ю і моральному стану особистості, містить інформацію, що охороняється державою.

2.4.  Автор зобов’язується передати Бібліотеці електронну версію твору в день підписання Сторонами Договору.

2.5.  Автор підтверджує, що розміщуючи Твір в ЕБД він не порушує прав третіх осіб (інших авторів або видавців). Автор підтверджує, що на момент розміщення Твору в ЕБД, лише йому належать виключні майнові права на Твір.

2.6.  Бібліотека зобов’язується:

     розмістити Твір на сайті Бібліотеки в мережі Інтернет або Інтранет (визначається Автором) протягом 10 днів з моменту його передачі;

     не порушувати особистих немайнових прав та майнових прав Автора.         

2.7.  Бібліотека в ЕБД чітко визначає ім’я Автора, Авторів Твору і не вносить ніяких змін до Твору.

 

3.     Відповідальність сторін

 

3.1.   За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно із чинним законодавством України.

3.2.   Автор зберігає за собою право використовувати самостійно чи передавати аналогічні права на використання твору третім особам.

 

4.     Ціна договору

 

4.1.  Сторони діють у рамках цього Договору на безоплатній основі.

 

5.     Інші умови

 

5.1.   Договір вступає в силу з дати його підписання.

5.2.   Якщо жодна із Сторін не заявила про припинення Договору, то він продовжується до розірвання його Сторонами.

5.3.   З дня підписання цього Договору зміни та доповнення до нього можуть вноситись лише за згодою Сторін у письмовій формі шляхом укладення додаткових угод.

5.4.   Договір укладений українською мовою у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін.

 

6.     Реквізити і підписи сторін

 

Бібліотека

Автор

Назва: КЗК – Донецька обласна  універсальна наукова бібліотека            ім. Н. К. Крупської

Юридична адреса: вул. Артема, 84,

м. Донецьк, 83001

Код ЄДРПОУ: 02218631

Поштова адреса: вул. Артема, 84,

м. Донецьк, 83001

тел.: +38 (062) 345-10-13;

+38 (062) 305-34-67

http://library.donetsk.ua

e-mail: dob@library.donetsk.ua

 ПІБ______________________________________

 Паспорт: серія ________ №_________________

 Виданий_________________________________

 «_____» ________________ року,

 який проживає за адресою:   ________________________________________

________________________________________

 ідентифікаційний код _____________________

 тел. ____________________________________

 

________________________ підпис

м. п.

 _______________________підпис

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор Донецької обласної
універсальної наукової бібліотеки
ім. Н. К. Крупської
Новакова Л. О.

«19» січня 2009 року


ПОЛОЖЕННЯ
про створення Електронної бібліотеки Донеччини

І. Загальні положення

1.1. Даний документ регламентує діяльність бібліотеки щодо створення Електронної бібліотеки Донеччини
1.2. Створення Електронної бібліотеки Донеччини регламентується законодавством України в галузі авторського права та культури. Зокрема законами України: № 32/95-ВР від 27.01.1995 р. «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (зі змінами від 21.05.2009 р.), № 3792-XII від 23.12.1993 р. «Про авторське право і суміжні права» та ін. А також керується «Технологічною інструкцією зі створення Електронної бібліотеки Донеччини» та «Інструкцією з поцифрування книжкових та періодичних видань» Донецької ОУНБ
1.3. Електронна бібліотека Донеччини складається з трьох частин: повнотекстової бази друкованих творів авторів Донецького краю та книг про Донеччину, колекції поцифрованих періодичних краєзнавчих видань та бази аналітико-методичних і бібліографічних видань бібліотеки
1.4. Мета створення Електронної бібліотеки Донеччини– збереження інтелектуального надбання Донеччини для наступних поколінь
1.5. Об’єднання зусиль всіх бібліотечних закладів області щодо створення Електронної бібліотеки Донеччини (далі ЕБД)

ІІ. Завдання

2.1. Розширення інформаційного простору бібліотеки та регіону
2.2. Інтеграція інтелектуального потенціалу Донеччини в світовий інформаційний простір
2.3. Зміцнення наукових, виробничих та культурних зв’язків і формування позитивного іміджу регіону
2.4. Переведення в електронну форму краєзнавчих документів історико-культурного значення
2.5. Підвищення якості обслуговування користувачів в умовах постійно зростаючого обсягу інформаційних запитів
2.6. Зручний і швидкий пошук документів
2.7. Забезпечення локального та віддаленого доступу користувачів до інтегрованого краєзнавчого ресурсу бібліотеки
2.8. Доступність фондів бібліотеки засобами Інтернету 24 години на добу

ІІІ. Формування ЕБД

3.1. Відбір документів для розміщення в ЕБД здійснюється за принципом актуальності, наукового підходу, історизму та краєзнавчого аспекту
3.2. До включення в ЕДБ допускаються тільки книги, які вийшли друком
3.3. Розміщення електронних книг в ЕБД здійснюється на основі авторського договору, який укладається між автором або його спадкоємцем та бібліотекою
3.4. Створення колекції поцифрованих періодичних краєзнавчих видань здійснюється шляхом відбору видань історико-культурного значення та їх переведення в електронну форму
3.5. База аналітико-методичних і бібліографічних видань бібліотеки допускає включення видань, які не вийшли з друку, але мають наукову або методичну цінність

ІV. Відповідальність

4.1. Відповідальний за наповнення, якість ведення, редагування ЕБД – відділ краєзнавства та редактор бібліотеки
4.2. Відповідальний за поцифрування та технічну підтримку бази – відділ автоматизації бібліотечних процесів
4.3. Розміщення електронних документів на сайті бібліотеки здійснює модератор сайту

V. Права

5.1. Всі етапи створення повнотекстової бази друкованих творів авторів Донецького краю та книг про Донеччину виконуються на безоплатній основі