Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської

українська | русский | english

Нацiональна художня спадщина

в естетичному вихованнi читачiв

(Методичнi рекомендацiї)


Популяризацiя нацiональної художньої спадщини має важливе значення особливо сьогоднi, коли перед суспiльством гостро стоїть проблема пiдвищення рiвня культури населення України, естетичного виховання дiтей та юнацтва.

Данi методичнi рекомендацiї мають на метi допомогти бiблiотечним працiвникам розширити i поглибити роботу по популяризацiї творiв української художньої лiтератури, мистецтва, пов'язувати її iз завданнями духовного оновлення, формувати причетнiсть кожного до iсторiї i культури свого народу, повагу до рiдної мови.

Сьогоднi дiяльнiсть бiблiотек ускладнюється iз-за вiдсутностi нових надходжень з питань лiтератури та мистецтва. Тим гостріше стоїть зараз питання глибокого знання i використання наявної лiтератури - але ж книжковi фонди навiть невеликої бiблiотеки мiстять в собi художню лiтературу, окремi видання минулих рокiв з питань образотворчого мистецтва, музики, театру, кiно: серiї "Бiблiотека iсторичної прози", "Романи й повiстi", "Бiблiотека української класики", "Майстри сцени та екрану", журнали "Народна творчiсть та етнографiя", "Музика", "Українська культура" та iн.

Враховуючи особливостi Донецького регiону, з метою вивчення попиту читачiв на українську книгу доречно провести анкетування "Читацькі iнтереси та потреби на українську художню книгу".

Питання анкети:

1. На якiй мовi Ви спiлкуєтесь в сiм'ї, на роботi, за мiсцем навчання? (укр., рос.)

2. Iз загальної кiлькостi прочитаних Вами книг основне мiсце займають: росiйськi автори, зарубiжнi, українськi.

3. Яким жанрам української художньої лiтератури Ви надаєте перевагу: прозi, поезiї, драматургiї?

4. Хто Ваш улюблений письменник? Назвiть його твори, якi найбiльше Вам сподобались.

5. Назвiть, будь-ласка, необхiдну Вам тему або книгу, запит на яку не був задоволений бiблiотекою.

6. Назвiть кращi, на Вашу думку, твори українських письменникiв останнiх рокiв.

7. Якi масовi заходи по популяризацiї української художньої лiтератури Ви вiдвiдали?

Пiдсумки анкетування допоможуть бiблiотекаревi накреслити коло питань, над якими треба працювати. Привернути увагу читачiв до творiв українських письменикiв, видань з мистецтвознавства допомагають книжковi виставки. Тематика їх може бути рiзноманiтною: "Корифеї української лiрики", "Українськi драматурги-класики", "Давня українська лiтература в духовному свiтi сучасної людини" та iн.

Доречною буде у бiблiотецi книжкова виставка "Вiдроджуємо культуру - вiдроджуємо нацiю". Перший роздiл - "Антологiя пам'ятi" мiстить твори репресованих письменникiв, лiтературу про їх життя та творчiсть; другий роздiл - "Життя i слово" презентує твори сучасних письменникiв, лiтературознавчi видання; третiй - "Мистецька палiтра" представляє видання з образотворчого мистецтва, музики, театру, кiно. Разом з друкованими виданнями тут експонуються репродукцiї, платiвки, ноти.

Знайомство з бiблiотечною практикою свiдчить про послаблення роботи по популяризацiї української класики. Використання таких форм, як вiкторини, конкурси, лiтературнi подорожi пожвавить цю роботу, дозволить дорослим поновити свої знання, а дiтям та пiдлiткам одержати та закрiпити їх. Ефективними будуть також вiкторини, лiтературно-музичнi аукцiони, тематика яких - зв'язок мiж лiтературою i жанрами мистецтва.

Питання вiкторин можуть бути такими:

1. Кого з українських письменниць Т.Г.Шевченко називав своєю "донею"?

(М.Вовчок)

2. Хто з вiдомих українських письменникiв починав писати нiмецькою мовою?

(Ю.Федькович)

3. Хто з українських письменникiв очолював першу українську професiйну театральну трупу?

(М.Старицький)

4. Якi українськi письменники писали твори українською i росiйською мовами?

(Є.Гребiнка, I.Франко, М.Вовчок, М.Старицький, I.Нечуй-Левицький).

5. У якому творi подiї закiнчуються щасливо тому, що прiзвища героїв звучать неоднаково, але означають одне й те саме?

(Г.Квiтка-Основ'яненко "Шельменко-денщик", Шпак i Скворцов)

 1. Якi опернi твори написанi за мотивами творiв Т.Г.Шевченка?

(К.Данькевич "Назар Стодоля", М.Верикiвський "Наймичка", М.Аркас "Катерина")

7. В яких операх росiйських композиторiв використанi сюжети про життя України?

(П.Чайковський "Черевички", "Мазепа", М.Римський-Корсаков "Майська нiч", М.Мусоргський "Сорочинський ярмарок").

8. Якi вiршi I.Франка були покладенi на музику?

("Вiчний революцiонер", "Безмежне поле", "Ой ти, дiвчино, з горiха зерня", "В дорогу !", "Земле моя...", "Гримить !", "Червона калино, чого в лузi гнешся?")

9. Якi твори Т.Шевченка стали народними пiснями?

("Зоре моя вечiрняя"..., "Од села до села", "Думи мої, думи", "Реве та стогне Днiпр широкий", "Така її доля", "Як би менi черевички", "Заповiт").

10. Якi балети створено за мотивами творiв Л.Українки? Хто композитор?

(В.Губаренко "Кам'яний господар", М.Скорульський "Лiсова пiсня").

Органiзацiю роботи по популяризацiї української класичної лiтератури пропонуємо поєднати з дiяльнiстю бiблiотек в перiод святкування ювiлеїв видатних письменникiв.

Так, 25 листопада 1998 року виповнюється 160 рокiв вiд дня народження класика української лiтератури Iвана Семеновича Нечуя-Левицького. Вiдзначити ювiлей бiблiотеки можуть лiтературним вечором "Розкрита книга життя", мета якого - на матерiалах життя та дiяльностi показати соцiальне спрямування його творчостi, вплив письменника на лiтературний процес в Українi.

Лiтературний вечiр має складатись iз вступної бесiди та художньої частини, супроводжувати його може книжкова виставка "Класик української прози - Нечуй-Левицький", де будуть представленi твори письменника, лiтература про його життя та творчiсть, iсторичнi матерiали про економiчний i соцiальний розвиток України перiоду життя письменника.

У вступнiй бесiдi бажано зупинитись на основних етапах його життєвого i творчого шляху, зробити наголос на тому, що мистецькi i громадськi принципи I.С.Нечуя-Левицького в основi своїй лишилися незмiнними протягом усього його творчого життя, пiдпорядкованого служiнню правдi й людяностi, уболiванню за долю народу.

Емоцiйне насичення бесiдi надасть лiтературна частина вечора, де будуть виконанi уривки з творiв письменника. Тут в нагодi стануть слiдуючi твори: "Кайдашева сiм'я", "Баба Параска та баба Палажка", "Афонський пройдисвiт", "Микола Джеря" та iн.

Зараз розкриваються невiдомi факти i подiї як в iсторiї нашої країни, так i в лiтературному процесi, змiнюються погляди на розвиток лiтератури в 20-30-40-i роки.

Бiблiотекарям слiд подбати про те, щоб порекомендувати читачам найцiкавiше з призабутої спадщини. Враховуючи пiдготовленiсть читацької аудиторiї, радимо органiзувати книжковi виставки, бiблiографiчнi огляди книг та матерiалiв перiодики, лiтературнi бесiди, вечори-портрети митцiв, обговорення творiв, конкурси, вiкторини. Розпочинати цю роботу варто заздалегiдь, обов'язково запрошуючи до пiдготовки та проведення заходiв фахiвцiв.

Тематика заходiв може бути присвячена як конкретному письменниковi, так i тогочаснiй лiтературi в цiлому. Читачiв можуть зацiкавити комплекснi теми: "Сторiнки призабутої спадщини", "Iмена, повернутi народу", "Бiлi плями" в українськiй лiтературi, "Iз безсмертя в майбутнє" тощо.

Твори багатьох митцiв того часу i сьогоднi звучать актуально. Наприклад, поезiї i п'єси Євгена Плужника. Радимо органiзувати в бiблiотеках обговорення його п'єси "Змова у Києвi" (Днiпро.-1989.- № 8.-С.26-72). Тема трагiкомедiї - розкол родини, робiтничого колективу на рiзнi антигонiстичнi сили суспiльства. Ведучi повиннi спрямувати читачiв до обмiну думками з приводу сучасних проблем, пiдмiчених С.Плужником понад пiввiку тому:

1. П'єса написана українською мовою, але автор ввiв вкраплення росiйського тексту. Як Ви гадаєте, чому С.Плужник вдався до цього прийому?

2. У творi багато героїв, але про одного лише автор говорить: "Це - я". Назвiть цього героя i дайте йому характеристику. Чи спiвпадає цей образ зi свiтоглядною позицiєю автора?

(Iнженер Лукаш Петро Олександрович).

3. Якою побачив - чи передбачив - С.Плужник громадянську вiйну в душах i серцях героїв? Чим закiнчилась вона в художньому творi i в реальному життi?

4. Якi проблеми, гостро поставленi автором, залишились нерозв'язаними по цей день? Чи бачите їх вирiшення?

5. П'єса сьогоднi набуває сильнiшого соцiального звучання, анiж в час її написання. З чим це пов'язано?

6. С.Плужник розсипав у творi перлини - власнi крилатi вислови. Якщо Ви були уважними при читаннi твору, назвiть їх та скажiть, як Ви розумiєте цi поетичнi висловлювання:

"Героїв чергових iдейна приживалка",

"Минуло всiм, але не всiм минулось",

"Чуття на грiш - розмов на коновик",

"Як два по два - чотири: лiвiють погляди - псуються i манери ",

"Та це ж розмова лиш - але ж розмова довга: Почнеш у Києвi, кiнчиш на Соловках".

Велику роль у формуваннi свiтогляду сучасної людини вiдiграє мистецтво. До прекрасного людина прилучається з раннього дитинства, пiзнаючи красу звукiв, фарб, мелодiю слова. Тому естетичне виховання юного поколiння набуває особливого значення в дiяльностi бiблiотек.

Систематизувати роботу бiблiотек в цьому напрямi допоможе органiзацiя гурткiв естетичного виховання, де дiти прилучаються до образотворчого мистецтва, музики.

Так, популяризацiя образотворчого мистецтва передбачає такi заходи:

 • художнi години "Сонячнi барви рiдної землi" (за творчiстю художникiв О.Кульчицького, Т.Яблонської, О.Шовкуненка);
 • вiдеохвилинку "Розповiдь про одну картину" (Т.Глущенко "Зима");
 • гру-загадку "Чи знаєш ти творчiсть художникiв-iлюстраторiв?" (В.Сутєєв, В.Конашевич, В.Голозубов, М.Приймаченко);
 • вiдеовiкторину "З iсторiї вiтчизняного живопису";
 • творчу годину "Слухаємо, фантазуємо, малюємо";
 • художнi години "Творення дивосвiту" (творчiсть К.Бiлокур, П.Хоми).
 • Популяризацiя лiтератури з музики включатиме:
 • музичнi хвилинки "Музика розповiдає казку", "Струн золотих наспiв";
 • бесiду-концерт "В сiм'ї музичних iнструментiв";
 • гру-вiкторину "Чи знаєш ти опери-казки М.Лисенка?"
 • музичний ранок "Поезiя рiдної землi" (за творами українських поетiв, композиторiв, в яких оспiвана рiдна природа);
 • свято "Мого народу пiсня чарiвна".

Прилучення читачiв до скарбiв українського мистецтва неможливе без знайомства з народними звичаями, традицiями, фольклором. Поєднати популяризацiю лiтератури з народознавства i мистецтвознавства допоможе цикл заходiв для юнацтва "Сонячна поема у 12-ти мiсяцях"

Сiчень

 • "Сiчень - мiсяць яскравих зiрок, бiлих стежок": книжкова виставка.
 • Бесiда про повiр'я, звичаї на Українi.
 • "Богоматiр з немовлям": виставка однiєї репродукцiї (картина В.Васнєцова).

Лютий

 • "Мiсяць лютий, гострокутий": книжкова виставка.
 • "Святкування Стрiтення i Масляної": година цiкавого повiдомлення.
 • "А горою Дух-Бог голубом злiтає" (релiгiйнi сюжети в живопису та музицi): лiтературно-музична композицiя.

Березень

 • "Прогули вiтри, проскрипiв мороз, вже пройшла зима": книжкова виставка.
 • "Вiн та вона в присутностi кохання": лiтературно-музичний вечiр про кохання видатних людей.

Квiтень

 • "Свiтить мiсяць угорi, який же день в календарi?": книжкова виставка.
 • Бiблiографiчний огляд лiтератури про спiвомовки, байки, прислiв'я.

Травень

 • "Травень - мiсяць квiтiв i кохання": книжкова виставка.
 • "Легенда про квiти" : лiтературна подорож.

Червень

 • "Червень - медовий мiсяць природи": книжкова виставка.
 • "На русалчин великдень": урок етнографiї.

Липень

 • "Липень - мiсяць лiтнiй": книжкова виставка.
 • "I золото, i зелень лiта": вiдеоподорож по творчостi українських художникiв-пейзажистiв.

Серпень

 • "Серпень - господар жнив, збирач та густоїд": книжкова виставка.
 • Аукцiон мудростей "Хлiб усьому голова".

Вересень

 • "Вересень - рум'янець осенi, оксамитовий золотоцвiт": книжкова виставка.
 • "Фарби осенi": поетичний час.

Жовтень

 • "Жовтень - пiдзимник, грязник, весiльник": книжкова виставка.
 • "Вiнок на покутi": культурологiчна бесiда про весiльнi обряди в Українi.

Листопад

 • "Сутiнки року": книжкова виставка.
 • "Осiннi мелодiї": лiтературно-музична композицiя.

Грудень

 • "Пiвнiчник грудень землю грудить, а хатинки студить": книжкова виставка.
 • "Зимовий калейдоскоп": поетичний час.

Познайомитись з методикою i формами роботи по популяризацiї жанрiв мистецтва бiльш детально бiблiотекарi можуть у виданнях обласних методичних центрiв "Корифеї українського театру", "Українськi композитори-класики", "Сторiнки iсторiї українського живопису", "Нариси з iсторiї українського кiно", "Оберiг нашого роду","Сопiлки голос свiтанковий", "Рiдний край, де ми живем, Україною зовем".


© 1996-2005 Donetsk State Library