Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської

українська | русский | english

Затверджено Рішенням
виконкому Ворошиловської районної ради м. Донецька
від 04.10.2000 р. № 43117
 

Статут
комунального закладу культури - Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської


1. Загальні положення

1.1. Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської (далі  Бібліотека)  є комунальним закладом культури, який заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні Донецької обласної ради.

1.2. Управління Бібліотекою, в межах повноважень, згідно з рішенням обласної ради від 04.03.99 №23/5-116 здійснює облдержадміністрація. З питань основної діяльності Бібліотека підпорядкована, підзвітна та підконтрольна управлінню культури облдержадміністрації.

1.3. Юридична адреса Бібліотеки: м. Донецьк, 83055, вул. Артема, 84.

1.4 Найменування повне: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської

Найменування скорочене: ДОУНБ ім. Н. К. Крупської.

2. Юридичний статус Бібліотеки

2.1. Бібліотека є юридичною особою. Бібліотека набуває статусу юридичної особи з дня її реєстрації.

2.2. Бібліотека здійснює свою діяльність на основі та відповідно до Конституції України, Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», інших законодавчих актів України та цього Статуту.

2.3. Бібліотека веде самостійний баланс, має поточні рахунки в установі банку, печатку, штамп зі своїм найменуванням.

2.4. Бібліотека має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, арбітражному суді, третейському суді.

2.5. Бібліотека несе відповідальність за своїми зобов'язаннями згідно з чинним законодавством.

2.6. Перевірку діяльності Бібліотеки можуть здійснювати органи, які уповноважені чинним законодавством у межах, наданих їм законодавством повноважень.

2.7. У разі зміни форми власності або назви Бібліотеки її перереєстрація здійснюється у порядку, встановленому законодавством України.

3. Мета та основні напрямки діяльності

З метою гуманізації та інформатизації суспільства, відродження національної культури суверенної демократичної держави України і соціально-культурного розвитку Донецької області Бібліотека:

 • виконує роль головної бібліотеки регіону і є інформаційним, культурним, освітнім закладом та науково-дослідною установою;
 • забезпечує кумуляцію документально-інформаційних ресурсів;
 • формує універсальний за складом бібліотечний фонд з урахуванням пріоритетів суверенної України в координації з іншими науковими, спеціальними бібліотеками і органами науково-технічної інформації м. Донецька та області. З максимальною повнотою збирає краєзнавчу літературу, виконує роль міжобласного депозитарію;
 • поповнює свій фонд документами шляхом комплектування в установленому порядку;
 • веде облік, науково обробляє і систематизує всі види видань, які надійшли до фонду, розкриває їх за допомогою довідково-інформаційних матеріалів та електронного каталогу, здійснює аналітико-синтетичну обробку інформації;
 • здійснює вилучення з бібліотечних фондів документів у порядку, визначеному Міністерством культури і мистецтв України;
 • створює єдиний для бібліотек області Міністерства культури і мистецтв України обмінний фонд, веде книгообмін з бібліотеками України та іноземних держав, отримує літературу в дар;
 • забезпечує загальнодоступність до бібліотечних фондів і безплатне надання основних видів бібліотечних послуг, здійснює бібліотечне обслуговування різними формами, якими є абонемент, читальні зали, МБА та комплексне обслуговування підприємств, дистанційне обслуговування засобами телекомунікації;
 • розвиває дозвільні форми роботи і організує роботу клубів за інтересами, проводить прем'єри книг, читацькі конференції тощо;
 • реалізує повне й оперативне задоволення конкретних інформаційних потреб науки і виробництва, культури і мистецтва;
 • забезпечує доступ до світових інформаційних ресурсів;
 • сприяє формуванню і розвитку читацьких інтересів та запитів, веде роботу по вихованню культури читання, опановуванню бібліотечно-бібліографічними знаннями;
 • здійснює господарську діяльність, встановлює перелік платних послуг;
 • координує діяльність бібліотек, надає їм науково-методичну допомогу, аналізує стан бібліотечного обслуговування населення області й прогнозує його розвиток, проводить науково-дослідну роботу в галузі бібліотекознавства;
 • є колективним членом бібліотечних асоціацій, має право утворювати громадські ради;
 • організує підвищення кваліфікації бібліотекарів області, проводить науково-практичні конференції, семінари, школи передового досвіду та ін., приймає участь у міжнародних заходах з питань бібліотечної справи;
 • проводить самостійно і спільно з іншими установами локальні наукові та соціологічні дослідження, бере участь у національних соціологічних і наукових дослідженнях у галузі бібліотекознавства і впроваджує їх результати у практику;
 • розробляє і видає за планом або за замовленням методичні посібники з найбільш актуальних питань бібліотечної справи, інформаційні та бібліографічні видання з краєзнавства, а також з актуальних питань сьогодення, матеріали про передовий досвід бібліотечної роботи;
 • впроваджує комп'ютеризацію, засоби автоматизації і механізації, НОП у практику роботи бібліотеки і бібліотек області;
 • направляє роботу по створенню в регіоні системи корпоративної каталогізації і використання інформаційних ресурсів.

4. Обов'язки та права Бібліотеки

4.1 Обов'язки Бібліотеки

Бібліотека своєю діяльністю забезпечує реалізацію прав громадян на бібліотечне обслуговування, встановлене законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».

Бібліотека обслуговує користувачів бібліотеки згідно із правилами користування бібліотекою, розробленими на основі типових правил.

Використання бібліотекою відомостей про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди не допускається.

Бібліотека забезпечує належне зберігання, несе відповідальність за облік, включення до автоматизованих баз даних, а також державну реєстрацію особливо цінних та рідкісних видань.

Бібліотека не має права вилучати та реалізовувати документи, віднесені до цінних і рідкісних видань, крім випадків передбачених законодавством .

Бібліотека зобов'язана звітувати про свою діяльність перед своїми засновниками та громадськістю.

Бібліотека зобов'язана виконувати відповідні норми та правила, встановлені в галузі бібліотечної справи.

Основні бібліотечні послуги надаються Бібліотекою безкоштовно.

4.2 Права Бібліотеки

Бібліотека має право самостійно:

 • визначати зміст, напрями та форми своєї діяльності;
 • здійснювати господарську діяльність, відкривати в порядку, визначеному законодавством, рахунки в установах банків, у тому числі валютні, встановлювати перелік платних послуг;
 • визначати джерела комплектування своїх фондів;
 • встановлювати пільги для окремих категорій користувачів Бібліотеки;
 • визначати при наданні користувачам Бібліотеки документів розмір компенсації шкоди, заподіяної користувачами Бібліотеки, у тому числі пені за порушення термінів користування документами;
 • визначати умови використання бібліотечних фондів на основі договорів з юридичними та фізичними особами;
 • одержувати обов'язковий безоплатний примірник документів, що видаються на території регіону;
 • вилучати та реалізувати документи зі своїх фондів відповідно до нормативно-правових актів;
 • здійснювати у встановленому порядку співробітництво з бібліотеками та іншими установами і організаціями іноземних держав, вести міжнародний документообмін, бути членом міжнародних організацій, брати участь у реалізації державних і регіональних програм у межах своєї компетенції та програм розвитку бібліотечної справи;
 • здійснювати іншу діяльність, спрямовану на виконання статутних завдань, яка не суперечить законам.

Бібліотека має право на захист створених нею баз даних, інших об'єктів інтелектуальної власності бібліотеки згідно із законодавством.

5. Фінансування, матеріально-технічне забезпечення та майнові права Бібліотеки

5.1 Основним джерелом фінансування Бібліотеки є кошти обласного бюджету. Суми витрат на поповнення бібліотечних фондів у місцевому бюджеті виділяються окремим рядком. Бібліотека має право на пріоритетне додаткове бюджетне фінансування з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно до обсягів її діяльності.

5.2. Додаткове фінансування Бібліотеки здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, у тому числі іноземних, за рахунок коштів, одержаних Бібліотекою від господарської діяльності, надання платних послуг, пожертвувань, гуманітарної допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством. Розмір коштів, що надходять з додаткових джерел фінансування, не підлягає обмеженню, ці кошти не можуть бути вилучені на кінець бюджетного року, не враховуються при визначенні обсягів бюджетного фінансування на наступний рік і можуть використовуватися виключно на здійснення статутної діяльності бібліотеки (придбання літератури, технічних засобів, оплати праці працівникам тощо).

5.3. Майно Бібліотеки є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, що знаходиться в управлінні Донецької обласної ради і закріплюється за Бібліотекою на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Бібліотека володіє та користується майном згідно з чинним законодавством.

5.4. Відчуження майна вартістю до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян здійснюється з дозволу управління культури облдержадміністрації.

Відчуження майна вартістю більш як 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян здійснюється з дозволу управління майном області за попереднім погодженням з постійною комісією обласної ради з питань комунальної власності, приватизації і адміністративно-територіального устрою.

5.5. Розширення, оновлення, реконструкція основних фондів, об'єктів виробничого призначення здійснюється за рахунок бюджетних та власних коштів Бібліотеки за узгодженням з управлінням культури облдержадміністрації відповідно до кошторису витрат.

5.6. Бібліотека має право здавати майно та приміщення в оренду юридичним і фізичним особам з дозволу управління майном області за попереднім погодженням з управлінням культури облдержадміністрації.

5.7. Бібліотека має право списувати майно з балансу у встановленому законодавством порядку.

5.8. Бібліотека має право по узгодженню з управлінням культури облдержадміністрації замовляти проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт, поточний ремонт і реконструкцію з врахуванням розширення служб.

5.9. Земельна ділянка, на якій розташована Бібліотека, надана їй у безстрокове користування відповідно до земельного законодавства.

5.10. Бібліотека має право самостійно розпоряджатися відповідно до законодавства доходами від господарської діяльності, у тому числі від надання платних послуг, і майном, придбаним за рахунок цих коштів.

5.11. Бібліотека звільняється від оподаткування доходів, отриманих від надання платних послуг.

6. Управління Бібліотекою

6.1. Управління Бібліотекою здійснює директор на принципах одноособовості.

6.2. Директор призначається на посаду та звільнюється з посади розпорядженням голови облдержадміністрації за поданням управління культури облдержадміністрації за згодою постійної комісії обласної ради з питань молодіжної політики, культури, сім'ї, фізкультури та спорту.

6.3. Директор:

 • самостійно вирішує питання діяльності бібліотеки за напрямами роботи згідно із Статутом;
 • забезпечує дотримання чинного законодавства і державної дисципліни всіма працівниками бібліотеки, створення необхідних умов для збереження державної власності, ефективного використання ресурсів бібліотеки для розв'язання завдань, що стоять перед нею, колегіально, гласно вирішує питання творчо-виробничої діяльності і соціального розвитку колективу;
 • здійснює заходи по механізації і автоматизації бібліотечних процесів, укріпленню матеріально-технічної бази бібліотеки;
 • організує роботу бібліотеки, несе повну відповідальність за її стан і діяльність;
 • видає розпорядження, накази, спрямовані на здійснення основних задач бібліотеки, виконання технологічних процесів, які обов'язкові для виконання всіма працівниками;
 • встановлює структуру бібліотеки, штатний розклад, затверджує документи, які регламентують її діяльність у відповідності до чинного законодавства;
 • розпоряджається коштами і майном бібліотеки згідно з чинним законодавством і даним Статутом, проводить від імені бібліотеки грошові операції, відкриває і закриває в банках рахунки, підписує грошові документи, укладає договори, видає доручення, у тому числі з правом передоручення, організує і контролює облік та збереження бібліотечних фондів, іншого майна бібліотеки, а також бухгалтерський облік і звітність;
 • здійснює прийом, звільнення та переміщення працівників згідно з законодавством про працю, заохочення або накладання на них дисциплінарних стягнень у встановленому порядку;
 • проводить преміювання працівників безпосередньо зайнятих виконанням платних послуг і тих, хто сприяє їх здійсненню згідно діючого законодавства;
 • самостійно призначає заступників, головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів. Розподіляє обов'язки між ними;

 • представляє бібліотеку в державних установах та інших організаціях згідно з чинним законодавством.

6.4. Обов'язки працівників бібліотеки визначаються правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими інструкціями, чинним законодавством і даним Статутом.

6.5. Повноваження трудового колективу Бібліотеки реалізуються загальними зборами (конференцією) на підставі Колективного договору. Працівники бібліотеки користуються соціальними гарантіями, передбаченими законодавством.

7. Міжнародне співробітництво

7.1. Бібліотека має право здійснювати міжнародне співробітництво в галузі бібліотечної справи у відповідності з міжнародними договорами, укладеними Україною, Основами законодавства про культуру, Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» та іншими законодавчими актами України.

8. Ліквідація і реорганізація Бібліотеки

8.1. Згідно з чинним законодавством України Бібліотека не підлягає приватизації.

8.2. Припинення діяльності Бібліотеки здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення) та ліквідації.

Доцільність реорганізації та ліквідації Бібліотеки визначається Донецькою обласною радою за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури.

8.3. Ліквідація та реорганізація здійснюється:

 • за рішенням Донецької обласної ради;
 • за рішенням суду або арбітражного суду.

8.4. Ліквідація Бібліотеки проводиться ліквідаційною комісією, яка створюється обласною радою, а при ліквідації по рішенню суду  ліквідаційною комісією, призначеною судом або арбітражним судом.

8.5. Майно, яке залишається після ліквідації бібліотеки, за власним розсудом власника або уповноваженого ним органу, використовується у відповідності з чинним законодавством.

Керівник апарату облдержадміністрації С. В. Скубашевський

© 1996-2005 Donetsk State Library