Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської

українська | русский | english

ПРАВИЛА користування Донецькою обласною універсальною науковою бібліотекою ім.Н.К.Крупської


1. 3агальні положення

1.1. Правила користування бібліотекою розроблено у відповідності з Законом України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" та на підставі "Типових правил користування бібліотеками в Україні", затверджених наказом Міністерства культури України № 275 від 05.05.99 з урахуванням "Змін і доповнень до Типових правил користування бібліотеками в Україні", затверджених наказом міністерства культури України № 319 від 25.05.2001.

1.2. Правила користування бібліотекою розроблено відповідно до статуту бібліотеки, її цільового призначення, складу користувачів, спеціалізації бібліотечних фондів.


2. Права користувачів

2.1. Користувачами бібліотечних послуг є: юридичні й фізичні особи України, зарубіжних країн та особи без громадянства. Кожний громадянин незалежно від соціального походження й майнового стану, расової й національної приналежності, статі, мовних ознак, віросповідання, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території України. Право користування бібліотекою надається з 18-річного віку (виняток  студенти вузів III-IV рівня акредитації та студенти останнього курсу технікумів.) Право користування абонементом надається з 18-річного віку виключно мешканцям м. Донецька. Підприємства, організації та установи мають право на одержання бібліотечних послуг, яке забезпечує сектор МБА та комплексного обслуговування підприємств, на підставі угоди про комплексне обслуговування.

2.2. Формами бібліотечного обслуговування є: абонемент, читальний зал, міжбібліотечний абонемент (МБА).

2.3. Користувачі бібліотеки мають право отримувати безоплатно інформацію про склад бібліотечних фондів через систему каталогів та картотек, консультаційну допомогу в пошуках та виборі джерел інформації, одержувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки, брати участь у читацьких конференціях та інших заходах, що їх проводить бібліотека, та входити до читацьких рад, користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі.

2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою (абонемент) одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою до 15 днів. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів. При неповерненні літератури у встановлений строк читач оплачує продовження терміну користування літературою за кожне видання і за кожний день затримання згідно з калькуляцією. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі одноразово, обмежується 5-ма примірниками, довідкові, енциклопедичні видання, книги по мистецтву  3-ма примірниками. Видача читачу документів в читальних залах протягом дня не обмежується. У читальних залах дозволяється резервувати літературу за плату.

2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі.

2.6. Бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.

2.7. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, отримані по МБА, видаються для користування тільки у читальному залі.

2.8. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА.

2.9. Особи, які тимчасово проживають в зоні обслуговування бібліотеки, мають право користуватися тільки читальними залами.

2.10. Наукові працівники та спеціалісти різних галузей господарства мають право на пріоритетне обслуговування.


3. Обов'язки користувачів

3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред'являють паспорт або документ, що його замінює з штампом прописки або рєстрації, студенти окрім паспорта пред'являють студентський квиток; ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов'язання іх виконувати й дають відомості про себе для занесення в базу даних. Запис до бібліотеки здійснюється в автоматизованому режимі. Читачу видається читацький квиток на право користування бібліотекою на термін, встановлений директором. При запису в бібліотеку читач отримує Правила користування бібліотекою і своїм підписом зобов'язується їх виконувати. Читачі, які не мають навичок користування бібліотекою та пошуку інформації, повинні пройти навчання в школі Новий читач.

У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.
Перереєстрація читачів проводиться щорічно з пред'явленням паспорта.

3.2. Разове відвідування бібліотеки користувачами в окремих випадках допускається тільки в разі пред'явлення паспорта і отримання разового читацького квитка, який повертається після відвідання бібліотеки; постійні читачі, які не мають при собі квитка, обслуговуються як разові.

3.3. Передача читацького квитка іншій особі і користування чужим квитком не допускається.

3.4. У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це в бібліотеку, відшкодувати вартість його в розмірі, що відповідає накладним витратам, і отримати дублікат читацького квитка.

3.5. При відвіданні бібліотеки читачі зобов'язані здавати у гардероб верхній одяг, портфелі, сумки та інші речі (вагою не більше 4 кг), друковані видання, які не належать бібліотеці. Гардероб видає прозорий пакет для необхідних речей, який повертається при виході з бібліотеки.

3.6. При відвіданні бібліотеки читач пред'являє контролеру читацький квиток і одержує контрольний листок, який разом з читацьким квитком здається бібліотекарю при одержанні літератури і повертається контролеру при виході з бібліотеки. Тимчасовий вихід з бібліотеки дозволяється тільки після здачі літератури і пред'явлення контрольного листка контролеру.

3.7. Видача літератури здійснюється за вимоговими листками.

3.8. Фондами читальних залів читач має право користуватися тільки в приміщенні бібліотеки.

3.9. Читачі, яким потрібно отримати літературу у двох відділах, одержують контрольний листок з відміткою, що читацький квиток залишився у відділі, який першим видав йому літературу і номерну картку.

3.10. При отриманні документів на абонементі читач розписується у формулярі за кожний примірник видань. При поверненні документів розписка читача погашається підписом бібліотекаря. Формуляр є документом, який засвідчує дату і факт видачі документів користувачу і прийому бібліотекарем літератури.

3.11. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

3.12. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним бібліотекою рівноцінним, або його копією. При неможливості здійснити таку заміну робиться кратне грошове відшкодування його вартості. Розмір відшкодування визначається комісією по роботі з фондом бібліотеки в залежності від цінності видання.

3.13. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об'єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

3.14. Користувачі в бібліотеці повинні поводити себе культурно, витримано, тактовно, дотримуватися тиші. Особи у нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити дозволяється в спеціально відведеному місці на другому поверсі (туалети).

3.15. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України. Про факти порушення правил користування бібліотекою з боку студентів повідомляється керівництво учбового закладу.


4. Обов'язки бібліотеки з обслуговування користувачів

Бібліотека зобов'язана:

  • інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. й платні, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 534 від 05.06.97р;
  • створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
  • дбати про культуру обслуговування користувачів;
  • формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотекою, сприяти підвищенню культури читання;
  • задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об'єднань, клубів за інтересами;
  • систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;
  • ураховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів;
  • створювати читацькі ради;
  • звітувати перед користувачами бібліотеки.

Обговорені й прийняті
Радою при директорі 27 лютого 2003 року.


© 1996-2005 Donetsk State Library