Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К. Крупської

українська | русский | english

КОНЦЕПЦІЯ
розвитку Донецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Н.К.Крупської
2000-2005 pp.


Вступ

Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім.Н.К.Крупської (ОУНБ) створена в 1926 році. За роки свого існування бібліотека розвивалась i сьогодні є головною бібліотекою регіону, культурно-інформаційним центром Донеччини. На порозі третього тисячоліття бібліотека усвідомлює необхідність радикальних перетворень, викликаних соціокультурними змінами, які відбулись у суспільстві протягом останніх років. Мета концепції - об'єднати колектив бібліотеки навколо ідеї оновлення i модернізації ОУНБ, привернути до бібліотеки увагу влади, громадськості, суспільства. Реалізація концепції залежить від підтримки її колективом бібліотеки, органами влади, повноцінного фінансування, залучення позабюджетних джерел фінансування, допомоги громадськості.

Загальні положения

Донецька ОУНБ - найбільша бібліотека Донеччини, що має на меті зберегти статус культурно-інформаційного центру регіону, який володіє унікальною колекцією документів, надає їx у користування сучасникам, зберігає для майбутніх поколінь, використовує світові інформаційні ресурси, сприяє соціально-економічному, науковому i культурному розвитку суспільства.

На період модернізації бібліотека ставить такі стратегічні цілі:

 • в своїй діяльності керуватись Конституцією України, Законом України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", іншими законодавчими та нормативними документами;
 • реалізувати державні та обласні бібліотечні програми;
 • забезпечити формування максимально повного репертуару документів друку i збереження їx для сучасників та майбутніх поколінь;
 • здійснювати контроль за надходженням до бібліотеки обласного безоплатного обов'язкового примірника документів;
 • забезпечити розкриття наявного в бібліотеці фонду в каталогах, картотеках, в т. ч. електронних;
 • активізувати інформаційну діяльність, використовувати мережу Інтернет, розширити представления каталогів в режимі on-line;
 • забезпечити повноту, оперативність i комфортність обслуговування читачів;
 • стати регіональним центром просвітництва, популяризації української, світової науки і культури, розширювати дозвільні форми роботи;
 • дотримуватись політичного, ідеологічного, конфесійного нейтралітету;
 • забезпечити наукову обгрунтованість вcix напрямків діяльності та управлінських рішень на основі науково-дослідної роботи бібліотеки;
 • здійснювати науково-методичну допомогу бібліотекам Донецької області, виконувати координаційну функцію;
 • забезпечити поєднання спадкоємності кращих традицій та новаторства в ycix сферах діяльності;
 • забезпечити раціональне використання кадрових, матеріально-технічних та фінансових ресурсів.

Основні напрямки діяльності

Формування та забезпечення збереження фондів.

За бібліотекою закріплюється право на свободу вибору необхідних документів та гарантується фінансування їх отримання. Бібліотека планує змінити стратегію формування фонду шляхом розширення координації між бібліотеками регіону i перейти до стратегії створення регіонального фонду. Формування фонду вітчизняними виданнями здійснюватиметься з урахуванням пріоритетів суверенної України шляхом використання різноманітних джерел поповнення фонду. Універсальний за складом фонд формуватиметься з максимальною повнотою. У формуванні фонду іноземних документів збережеться принцип вибірковості відповідно до профілю комплектування, розробленого згідно з читацькими потребами. Для забезпечення повного репертуару краєзнавчих видань планується контроль за надходженням обласного обов'язкового примірника і його регулювання на основі Закону "Про обов'язковий примірник документів". Бібліотека з метою економії фінансових ресурсів виступає як координатор процесу комплектування фондів бібліотек регіону і покладає на себе обов'язки координатора у створенні регіонального електронного каталогу. Для виконання поставлених завдань бібліотека розширюватиме джерела комплектування, продовжуватиме пошук організацій, міжнародних фондів, поширюватиме зв'язки з українською діаспорою, відроджуватиме книгообмін між бібліотеками різних країн. 3 метою раціонального використання площі книгосховища планується придбання документів на CD-ROM-дисках, освоєння нових носіїв інформації, використання повнотекстових баз даних через Інтернет, переведення фондів на електронні носії інформації. Організаційна структура фонду бібліотеки передбачає поступове його перегрупування з метою забезпечення єдиної видачі документів. При цьому планується залишити традиційну систему розміщення фондів за принципом оперативності запитів із збереженням відбору документів на депозитарне зберігання. Планується участь в реалізації державної "Програми збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 роки", в рамках якої створюватиметься реєстр рідкісних та цінних документів, регіональний центр репрографії та ремонтно-палітурних робіт, система захисту фонду. Продовжуватиметься робота з перерозподілу документів через обмінний фонд бібліотеки.

Обслуговування користувачів

Основна мета обслуговування - максимально повне задоволення інформаційних потреб користувачів у npoцeci наукової, професійної, загальнокультурної, освітньої та інших видів діяльності. Користувачами бібліотеки є юридичні й фізичні особи України, зарубіжних країн та особи без громадянства. Кожний громадянин незалежно від соціального походження і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, мовних ознак, віросповідання, місця проживания, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території України. При цьому бібліотека як регіональна виконує функції' останньої інстанції для користувачів, які не змогли задовольнити свої потреби в інших бібліотеках регіону. Пріоритетна для бібліотеки категорія користувачів - науковці, фахівці, представники органів державної влади та управління. В бібліотеці має бути створена якісно нова система обслуговування, яка забезпечуватиме оперативність, адекватність та повноту задоволення потреб користувачів, поєднання бібліотечного, довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування. У зв'язку з цим планується:

 • забезпечення всім користувачам вільного доступу до інформації;
 • розширення діапазону бібліотечних, довідково-бібліографічних, інформаційних послуг;
 • розширення системи міжбібліотечного абонементу.

Максимальна доступність до інформації забезпечуватиметься шляхом:

 • приведення довідкового апарату бібліотеки у повну відповідність з її фондами, перевірки відображення фондів депозитарного зберігання, рідкісних видань;
 • забезпечення довідково-бібліографічного обслуговування в автоматизованому режимі за допомогою електронного каталогу, використання інформаційної мережі Інтернет.

Оптимізація системи бібліотечного обслуговування забезпечуватиметься через:

 • універсалізацію читальних залів i злиття підсобних фондів у єдиний фонд з єдиним пунктом видачі документів;
 • створення автоматизованої системи доставки замовлень до книгосховищ та видачі документів;
 • розширення доступної системи копіювання, сканування, електронної доставки документів;
 • забезпечення користувачів інформацією про номенклатуру послуг бібліотеки, інших бібліотек i умови їx надання.

Діапазон послуг буде розширено завдяки введенню нових нетрадиційних форм обслуговування, а також розширення системи платних послуг. Бібліотека буде намагатись забезпечити максимальну комфортність обслуговування. Мобільність системи обслуговування бібліотеки буде досягатись за допомогою регулярного вивчення складу користувачів, їx запитів та уподобань.

Інформаційна діяльність

Посилення інформаційної функції бібліотеки буде здійснено всебічним розкриттям її фондів, забезпеченням вільного доступу до інформаційних pecypciв бібліотеки, інших бібліотек, інформаційних центрів, використанням бібліотекою світового інформаційного простору.

У своїй інформаційній діяльності бібліотека ставить такі завдання:

 • інформаційне забезпечення соціально-економічної, соціокультурної діяльності держави;
 • забезпечення якісного ведення системи каталогів i картотек, електронного каталогу, внесення ретроспекції;
 • забезпечення координаційної функції в корпоративній каталогізації на рівні peгioнy, створенні електронних зведених каталогів, картотек статей;
 • формування інформаційної бази у сфері культури, збір неопублікованих документів у галузі культури;
 • формування інформаційної культури та грамотності користувачів;
 • розширення інформаційної роботи для різних груп, у тому числі для органів влади.

Підвищенню рівня інформаційної діяльності буде сприяти постійне відслідковування, аналіз та прогнозування інформаційних потреб користувачів, які представляють різні галузі народного господарства i управління, науки, культури, освіти, інші галузі знань i сфери діяльності, а також аналіз інформаційних pecypciв інших бібліотек регіону.

Соціокультурна діяльність

Бібліотека, реалізуючи культурологічну функцію, продовжуватиме розвиток традицій культурно-просвітницької установи та розвиток бібліотеки як центру культури, який сприяє гуманізації суспільства. Для цього планується:

 • популяризація бібліотечного фонду шляхом тематичних переглядів, місячників показу літератури, книжкових виставок тощо;
 • використання традиційних i нових форм роботи: вечорів, свят, презентацій тощо;
 • розвиток клубно-дозвільних заходів для різних категорій користувачів;
 • здійснення просвітницьких, освітніх, виховних акцій із залученням наукового, творчого потенціалу регіону, громадськості;
 • проведення заходів, націлених на підтримання сучасного, привабливого
 • іміджу бібліотеки.

Тематика заходів забезпечуватиме різноманітні сфери життя, галузі науки, освіти тощо.

Науково-дослідна та науково-методична робота

Науково-дослідна робота буде направлена на проведення досліджень, які забезпечуватимуть науково-прикладні розробки та прогнозування розвитку бібліотеки, її модернізацію. Передбачається розвиток i вдосконалення інструментарія науково-дослідної та науково-методичної діяльності. Здйснюватиметься організація комплексних досліджень з використанням аналітичних, соціологічних, статистичних, маркетингових та інших методів. Планується розширення системи доведення результату дослідження до бібліотечної громадськості шляхом публікацій у спеціалізованих виданнях; використання результатів досліджень у бібліотечній практиці. У науково-методичній діяльності пріоритетним буде прогнозування розвитку бібліотек області, робота, направлена на допомогу бібліотекам, підвищення кваліфікації бібліотекарів. У видавничій сфері бібліотека надаватиме пріоритет підготовці бібліографічних, інформаційних, аналітичних та методичних матеріалів краєзнавчого характеру. Планується продовження представлення видавничої продукції бібліотеки в електронному вигляді. Забезпечення видавничої діяльності потребує модернізації поліграфічної бази та комп'ютерних систем.

Забезпечення розвитку бібліотеки

Вдосконалення системи управління

Управління бібліотекою буде здійснюватись на основі поєднання принципів єдиноначальності, делегування відповідальності та повноважень, колегіальності у підготовці рішень, на основі аналітичних, програмно-цільових та прогностичних методів. Більш ефективному управлінню бібліотекою допомагатимуть дорадчі органи - рада зав. відділами при директорі, Вчена рада, наради оперативного управління. Перегляд організаційно-функціональної структури бібліотеки забезпечуватиме оперативне реагування на вирішення проблем, що постали, сприятиме розвитку нових напрямків діяльності. Поряд з постійними структурними підрозділами планується створення тимчасових творчих колективів для вирішення окремих напрямків роботи, переважно пов'язаних з комп'ютеризацією. Кадрова політика бібліотеки буде націлена на досягнення високого професіоналізму співробітників, розвиток їхнього творчого потенціалу, що передбачає:

 • оновлення принципів підбору та розстановки кадрів;
 • розширення номенклатури фахівців різного профілю;
 • розвиток системи перепідготовки та підвищення кваліфікації, створення умов для самоосвіти, постійного творчого росту;
 • використання системи оплати праці для стимулювання праці фахівців;
 • перегляд нормативів та норм, покращення умов npaцi та відпочинку.

Повноцінне функціонування бібліотеки можливе при гарантованому, адекватному потребам бібліотеки, фінансуванню. Гарантоване державне фінансування буде доповнюватись шляхом розширення роботи бібліотеки по залученню додаткових джерел фінансування завдяки використанню системи маркетингу та фандрейзингу. Бібліотека планує раціональне використання фінансових ресурсів відповідно до пріоритетних на даному етапі напрямків розвитку.

Реконструкція, реставрація, нове будівництво приміщень для бібліотеки

Проведения капітального ремонту бібліотеки повинно відповідати наступним вимогам:

 • регулярне фінансування ремонтних робіт;
 • збалансованість графіків робіт з переміщенням відділів бібліотеки;
 • мінімальне скорочення обсягів обслуговування i номенклатури послуг;
 • оперативність розробки тимчасових технологій i форм зв'язків між структурними підрозділами бібліотеки в умовах переміщення відділів;
 • забезпечення одноразового переміщення фондів відділів та їx збереження;
 • технічне переоснащення (нова комп'ютерна мережа по бібліотеці, система внутрішнього телефонного зв'язку, система доставки документів);
 • модернізація книгосховищ стелажами, що переміщуються;
 • передбачення якісного переоснащення всіх елементів внутрішнього та зовнішнього середовища бібліотеки (інтер'єри, дизайн, меблі, кондиціонування приміщень тощо);
 • проведення реставрації приміщень i фасаду будинку бібліотеки.
  3 метою розширення площ книгосховищ передбачається будівництво додаткового книгосховища.

Технічне переоснащення та впровадження нових технологій

Обов'язковою умовою модернізації бібліотеки є її повне технічне переоснащення. Для цього планується:

 • придбання нового програмного продукту, освоєння всіх АРМ;
 • прокладення локальної комп'ютерної мережі класу Ethernet;
 • розширення комп'ютерного парку ЕОМ, їx заміна відповідно до нових технічних норм;
 • придбання оснащення для корпоративної каталогізації, створення банку даних реєстру рідкісних видань, бази даних неопублікованих документів у галузі культури та ін.;
 • використання міні-АТС для забезпечення оперативності доставки замовлень i документів;
 • модернізація книгосховищ, ліфтів тощо;
 • створення автоматизованої системи захисту фонду;
 • розвиток можливостей репрографії, мікрофільмування, переведення текстів на електронні носії інформації, електронної доставки документа тощо.

Партнерство і співробітництво

Бібліотека планує широке співробітництво з різними бібліотеками, установами, організаціями, зацікавленими у спільному формуванні та використанні інформаційних ресурсів, а також у професійному, культурному, інтелектуальному та документальному обміні.

Основними принципами співвробітництва будуть:

 • взаємна вигідність;
 • взаємоповага сторін.

Мета співробітництва з бібліотеками - кооперація i координація діяльності як фактор підвищення ефективності роботи бібліотечно-бібліографічних установ i економії державних ресурсів. Основна мета співробітництва із закордонними бібліотеками, установами - підтримання єдиного інформаційного простору, міжнародний книгообмін, міждержавний абонемент, створення відповідного іміджу бібліотеки, допомога у формуванні фондів, розвиток культурних зв'язків тощо. На основі концепції передбачається створити систему документів перспективного характеру: стратегічні плани окремих напрямків, цільові комплексні програми.


© 1996-2005 Donetsk State Library